Solbågens förskola

Solbågens förskola tillhör lärområde nord i lärande och kulturförvaltningen i Hudiksvalls kommun. Förvaltningschef är Ingela Rauhala och verksamhetschef för förskolan är Annika Gabrielsson.
Ansvarig för verksamheten är förskolechef Lotta Andersson-Damberg. 

Förskolan har fyra avdelningar, Fjärilen och Nyckelpigan för de yngsta barnen samt Trollsländan och Myggan för de äldsta barnen.

Solbågens förskola har IT-profil och är utrustad med smartboard och lärplattor på varje avdelning. Förskolan flyttade in i nybyggda lokaler under 2012/13.

Vi lägger stor vikt vid att se och bekräfta varje barn, uppmuntra och stötta dem, lyssna och finnas till hands.

Vi månar om att skapa en öppen dialog och en tillitsfull relation till er föräldrar.

Det är viktigt att ni känner er trygga för att barnen ska göra detsamma.

Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens entreprenöriella förmågor som nyfikenhet och kreativitet och som stimulerar till lust att lära.

Vi vill att verksamheten på förskolan ska ge barnen positiva upplevelser och erfarenheter av matematik, naturvetenskap, teknik och tekniska hjälpmedel.

De äldsta barnen kommer under hösten att delta i Knatteorkester.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och följa barnens utveckling och lärande. Barnen är själva delaktiga i att dokumentera sina upptäckter och nya erfarenheter vilket gör att de får syn på och blir medvetna om sitt eget lärande.

Värdegrund

Solbågens förskola ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla kan känna glädje, känna sig trygga och där ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Förskolan präglas av en varm och positiv atmosfär med respekt för människors olikheter och behov.

Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska känna sig sedda och trygga.

Alla barn har rätt att känna sig respekterade av barn och vuxna, vara med i gemenskapen och möta vuxna med ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt.

Alla på förskolan ska verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola och hem, alla föräldrar ska känna tillit till förskolan.

På Solbågens förskola tar all personal ett gemensamt ansvar för alla barn.

 Vi arbetar utifrån målen i läroplan för förskolan, Lpfö-98. 

Vi arbetar utifrån målen i läroplan för förskolan, Lpfö-98

Barnen lär genom leken, så hela dagen ska vara lek- och lustbetonad.

Vi ger tid till lek där barnen övar sig i samarbete, instruktioner, turtagning och att lyssna på varandra. Genom leken tar barnet olika roller och får förståelse för sina egna och andra människors känslor. Även fantasi, nyfikenhet, kreativitet och självständighet utvecklas i barnens lek.

Vi samtalar med barnen om att det är viktigt att vi alla tar hänsyn till varandra och hjälper varandra. Vi ger barnen möjlighet att försöka lösa sina konflikter själva, barnen får med ord beskriva vad de känner och får därmed en inblick i vad andra känner.

Vi försöker fånga barnens intresse för att kunna ge dem fler utmaningar så deras nyfikenhet och lust att lära blir större. Vi uppmuntrar barnen att prova på att klara av saker själva utifrån ålder och mognad.

Språkutveckling

Under hela dagen och vid planerade samlingar/aktiviteter stimuleras språket,
vi pedagoger använder ett rikt ordförråd, förklarar nya ord och benämner allt som sker med ord och begrepp. Vi sätter ord på känslor och tar vara på alla vardagliga stunder för dialog ex. vid påklädning och utevistelse. Vi sjunger sånger, rimmar och ramsar, berättar sagor och läser böcker.

Språket utvecklas i lek och socialt samspel, barnen lär sig att kommunicera och att lyssna på andra.  Vi delar in barnen i mindre grupper så att de får mer utrymme för samtal och dialog. Vi ger barnen tid att tänka efter för att uttrycka sig.

Vi använder oss av materialet ”Före Bornholm” för att stimulera barns språkutveckling och använder tecken och bilder som stöd för att tydliggöra kommunikation med barnen.

Matematik, naturvetenskap och teknik

Vi arbetar med matematik både planerat och i vardagen.

Vi pratar om vilken dag det är, vi använder månadsburkar och veckodockor för att konkret visa barnen månader, år och veckodagar.

Vi använder medvetet matematiska begrepp.

Vi räknar vilka kompisar som är här och vilka som saknas.
Vid påklädningen räknar vi fingrar och benämner färger.

Vi använder olika material på ett lekfullt sätt för att förstå matematiska begrepp som t.ex. antal och geometriska former. Vi stimulerar till bygglek där teknik, jämförelser och begrepp som längd, höjd, storlek kommer in.

Vi arbetar i olika grupper med att utforska naturvetenskap och teknik.

Barnen får lära sig att använda smartboard och lärplatta som ett naturligt tekniskt hjälpmedel.

Avdelningar

 • Fjärilen
 • Nyckelpigan
 • Trollsländan
 • Myggan

Dokument

Hitta hit

Gymnaisevägen 4 B

Kontakt

 • Solbågens förskola

  Gymnaisevägen 4 B
  824 34 Hudiksvall


  Avdelningar
  Fjärilen 0650-55 64 62
  Trollsländan 0650-55 64 63
  Nyckelpigan 0650-55 64 64
  Myggan 0650-55 64 65

  Förskolechef Lotta Andersson-Damberg
  Telefon: 0650-195 40
  E-mail: lotta.andersson-damberg@hudiksvall.se

  Administration
  ansökan och placering
  Telefon: 0650-55 60 52
  Fax: 0650-381 57

  Administration
  schema, inkomst och fakturor
  Telefon: 0650-195 25
  Fax: 0650-195 02

Granskad/uppdaterad den 27 mars 2014