Kommunens skog

Hudiksvalls kommun äger ca 5000 ha skogsmark.  Den kommunalt ägda skogen ska brukas och föryngras på ett långsiktligt och hållbart sätt.

Hudiksvalls kommun äger ca 5000 ha skogsmark. Av dessa är ca 1600 ha naturreservat. Resterande del består av 500 ha impediment (mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, tex berghällar och myrar) och ca 2900 ha, enligt skogsbruksplan, produktionsskog.

Arealen kan delas in i många olika dimensioner och aspekter tex produktionsskog i skogsbruksplanen, naturvård såsom nyckelbiotoper, natura 2000, naturreservat och skyddade områden av länsstyrelsen eller skogsstyrelsen. Men också vara tätortsnära skog i översiktsplanen eller skolskog.

Kravet i vårt skogsbruk är att minst 5 % av arealen skall avsättas för naturvård. Kommunen har som skogsägare högre krav på verksamheten och har i dag ca 20% av arealen skyddad.

Den kommunalt ägda skogen ska brukas och föryngras på ett långsiktligt och hållbart sätt.

Gammal skog och nyckelbiotopsområden har en särställning bland våra miljömål.

Syftet med kommunal skog

Syftet med det kommunala skogsinnehavet är, utöver produktionsmålet, att säkerställa attraktiva bostads- och tätortsnära skogs- och rekreationsområden. Att förskolor och skolor har tillgång till skolskogar i sin närmiljö.

Den kommunala skogen kan dessutom utnyttjas i markbyten för att utveckla samhället.

Avverkning/Gallring

Vid avverkning skördas beståndet helt för att ge plats åt en ny generation, eller glesas ut för att ge utrymme åt kvarvarande träd att bli grövre.

Gallring görs för att vårda och utveckla skogen. Rätt gallrad skog ger kraftigare och mer värdefulla träd.

Hänsyn tas till såväl natur som forn- och kulturlämningar och friluftsliv.

Den framtida skogen

Det är den kommande skogen som bestämmer hur avverkningen ska ske. Föryngring planeras före avverkningen.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplan är ett verktyg i planeringen av skogsskötseln på en skogsfastighet. Skogsbruksplanen innehåller bland annat fakta om skogen på fastigheten, skötselrekommendationer såsom gallring, avverkning eller andra åtgärdsförslag för varje skogsbestånd.

Har du synpunkter på kommunens avverkningar/gallringar kan du kontakta

Kontakt

 • Per-Erik Eriksson

  Skogsförvaltare/Arbetsledare OSA

  Gata- park- och transport/Parksektionen

  Växel: 0650-19000

  Telefon: 0650-19443

  Mobil: 070-347 42 60

  Fax: 0650-38070

Granskad/uppdaterad den 14 september 2016