Snöröjning

Vem sköter snöröjningen?

Kommunen ansvarar för cirka 18 mil gator och vägar i våra tätorter. Övriga vägar ansvarar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter för.

Vi har ett antal egna fordon och även upphandlade entreprenörer.

Snöskador!

Tyvärr händer det att skador uppkommer vid snöröjning. Vi önskar att du som fastig­hetsägare som har känskliga häckar, staket mm hjälper oss att märka ut dessa. Vi tillhandahåller snöruskor om ni behöver, ruskor finns att hämta på Håstaängsvägen 2.

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Hur och när snöröjs gator och vägar?

Snö, is och vinterväglag är något som engagerar och berör alla. Ingen vinter är den andra lik förutom att en stor stab med duktiga medarbetare, både kommunens egna och entreprenörer, gör sitt yttersta för att ge invånarna en så säker trafiksäkerhet som möjligt med de resurser som finns. Men vi måste också hjälpas åt så länge vinterväglag råder med till exempel, bra vinterdäck på bilar och cyklar, broddar samt att anpassa hastigheter och avstånd. Vi arbetar för en jämlik snöröjning, där gång- och cykelvägar är lika prioriterade som huvudgator. I centrum plogas vissa gångbanor och trottoarer. I ytterområdena används gångbanorna till snöupplag och röjs bara när det behövs plats för mera snö.

  • Kommunen ansvarar för cirka 18 mil gator och vägar. Tillsammans med entreprenörer är det drygt 50 fordon igång vid en snösväng.
  • Vid plogning uppstår snövallar men kommunen skottar inte infarter till privata fastigheter.
  • Gator och vägar snöröjs gärna på natten för att slippa störa trafiken.
  • När framkomligheten är ordnad övergår vi till att forsla bort snö som försämrar trafiksäkerheten.

Hur snöröjs gång- och cykelvägar?

Gång- och cykelvägar är lika prioriterade som genomfartsleder och kollektivtrafikstråk.

Vad händer när det är snöväder eller halka på gång?

Det finns alltid en person som har jour och uppdaterar sig i olika väderprognoser, åker runt i kommunen och ser över läget. Det är den som har jour som ringer ut snöteam, som är på plats inom en timme.

Vissa störningar får man tyvärr räkna med under vintern. När vädret skiftar kraftigt så kan det ta en stund att skifta om exempelvis från snöröjning till sandning.

Som bilist ska man tänka på att anpassa hastigheten efter väglaget, använda vinterdäck och planera sin resa i god tid så att man slipper stressa.

Varför hyvlar ni inte vägarna?

Isrivning eller hyvling görs när vägen blivit spårig och ojämn.

Gator och vägar hyvlas så fort det går, men helst på natten för att slippa störa trafiken. Större gator och busstråk i centrala staden prioriteras i första hand och därefter arbetar vi vidare med övriga gator och orter.

Det tar tid innan alla vägar är skrapade, en väghyvel hyvlar 1 km/timme.

Varför ser vägen ut som en tvättbräda?

Problemet med ”tvättbrädor” som uppstår ibland är en konsekvens av kyla och tö om vartannat.

Varför är det inte plogat på vår gata?

När kommunen kallar ut till snöröjning vare sig det är egna maskiner eller entreprenörer så startar de från en given punkt. Därefter plogas gata för gata så det kan ibland ta tid innan maskinen når områden långt bort från startpunkten.

Det kan också dröja på grund av oförutsedda händelser så som maskinhaveri, sjukdom, hinder på vägen med mera.

Felparkeringar är ett stort problem vid snöröjning. Många felparkeringar gör att maskinen inte kan ta sig fram och får därför i värsta fall lämna sträckan oplogad.

Det kan också hända att det inte är kommunens som sköter snöröjningen, alla vägar är inte kommunens.

Varför är det bara vissa gator som sandas?

Där kommunen äger vägen sköts sandning efter behov. Vid halka prioriterar vi gång- och cykelvägar, bussgator, vägar med tung trafik och rondeller. Alla vägar är inte kommunens.

Varför är det bara vissa trottoarer som plogas och sandas?

Om inte kommunen tagit på sig åtagandet är det fastighetsägaren som ansvarar för att trottoarer plogas och sandas. Fastighetsägaren ska snarast ta bort snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Vid halka ska trottoaren skyndsamt sandas.

Fastighetsägarens skyldighet att hålla trottoaren rent från snö och is samt att sanda upphör då kommunen använder trottoaren som snöupplag. Fastighetsägarens skyldighet gäller dock på den del av trottoaren som kommunen inte använder som snöupplag.

Snö och is från fastighetsmark får inte skottas ut och läggas upp på allmän plats. Snö och is som skottas från tak, rännor och liknande anordningar och ner på gångbaneutrymmet eller annan allmän plats, ska av fastighetsägaren omgående föras bort. Fastighetsägaren ska sopa upp och föra bort sand från trottoaren.

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier med mera inom Hudiksvallsområdet får endast ske vid snötippen på Ulvberget, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Måste ni snöröja under nattetid?

Snöröjning under natten innebär att vissa blir störda av ljudet. När vi kör under dagtid tycker många att maskinerna är i vägen för trafiken. Vissa dagar kör vi både under natt och dagtid.

De glömmer alltid vår gata eftersom den är en avstickare, varför?

Om en gata glömts bort kan det bero på att det är en ny chaufför som kört på grund av sjukdom eller liknande.

Datumparkering, 1 oktober-1 maj

gäller datumparkering inom Hudiksvalls centralort. Tänk på att inte hindra snöröjningen! Respektera p-förbud och datumparkeringsregler!

Vad gör ni av snön?

  • Bortkörning av snö sker när vi behöver mer plats för snö. Bortkörningen börjar i centrum och fortsätter mot ytterområdena.
  • Snöhögarna läggs där de gör så lite skada som möjligt innan de fraktas bort.
  • Snö från tomtmark, garageinfarter och liknande får inte fraktas ut på gatumark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier mm inom Hudiksvallsområdet får endast ske vid snötippen i Fansmyren, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Enligt de lokala föreskrifter om gångbanerenhållning, som gäller inom detaljplanelagt område, har fastighetsägare skyldighet att: "snöröja och motverka halka på gångbanan utanför fastigheten så länge kommunen inte nyttjar gångbanan som snöupplag".

För alla kommundelar gäller att snö från tomtmark, garageinfarter och liknande inte får fraktas ut på gatumark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier mm inom Hudiksvallsområdet får endast ske vid snötippen i Fansmyren, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Det är fastighetsägaren intill trottoaren som har ansvaret för framkomlighet vid entré och halkbekämpning så länge kommunen inte nyttjar trottoaren som snöupplag.

Tyvärr händer det att skador uppkommer vid snöröjning. Du som är fastig­hetsägare kan hjälpa oss genom att märka ut häckar, staket med mera. Vi tillhandahåller snöruskor om ni behöver, ruskor finns att hämta på Håstaängsvägen 2.

Vad kostar snöröjning och vinterväghållning?

När det har snöat mycket är totalt 50 fordon i gång, till en kostnad av en halv miljon per snösväng. Om vi också behöver forsla bort snön dubblas kostnaden. I kommunens totala budget är det mycket som ska rymmas. De stora budgetposterna är skola, vård och omsorg.

Har budgeten till snöröjningen minskat?

Det har inte skett några större förändringar när det gäller hur mycket resurser som totalt läggs på snöröjningen.

Har du frågor om eller synpunkter på snöröjningen?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Kontakt

Felanmälan och teknisk kundtjänst

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050