Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs var tredje år och är ett verktyg för att ta reda på hur din livssituation som ung i Hudiksvalls kommun ser ut.

Vem svarar på enkäten?

Enkäten består av tre delar. Kommunen ansvarar för grupperna som är elever och Region Gävleborg för unga vuxna. De grupper som svarar är:

  • elever som går i årskurs 8
  • elever årskurs 2 på gymnasiet
  • unga vuxna i åldern 19-25.

Vad innehåller enkäten?

Frågorna i enkäten ger svar på:

  • inflytande och demokrati
  • situationen i skolan
  • möjligheten till arbete
  • hälsa och trygghet
  • fritid
  • hur du som ung ser på din egen framtid.

Vad händer med resultatet?

Resultaten ligger som grund för prioriteringar och dialog kring utvecklingsområden. Kommunens politiska ledning tar del av resultaten. De som behöver veta vad kommunens unga tycker kan också använda resultatet.

Vad tyckte unga sist?

Sammanställning av länets och kommunernas resultat för Delaktighet och inflytande, Fritid och kultur, Ungas försörjning och framtid samt Trygghet och hälsa:

Information om LUPP och resultatet för 2022 undersökning på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av Gävleborgs läns resultat 2016:

Sammanställning av Hudiksvalls kommuns resultat 2016:

Kort om resultaten och utvecklingsarbete i Hudiksvalls kommun 2016:

Resultat av Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2016

Information om Lupp för dig som vårdnadshavare

Här hittar du som vårdnadshavare information om undersökningen. Om du undrar över något som har med enkäten att göra eller om du vill veta mer om hur svaren ska användas så kan du kontakta kommunens strateg för social hållbarhet.

Hudiksvalls kommun vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov när vi fattar beslut och genomför därför Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, i kommunen. Det är kommunen själv som anmäler sitt intresse av att delta i Lupp och ansvarar för insamling och analys av resultaten.

Svaren kommer att sammanställas till statistik och presenteras i en rapport som sedan ska används som underlag av kommunen i beslut som rör unga. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer ska kunna identifieras. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan centralt av kommunen.

Svaren kan också komma att, tillsammans med ungas svar i andra kommuner, användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att utveckla den svenska ungdomspolitiken.

Under perioden 1 oktober till 30 november kommer eleverna i årskurs 8 och år 2 i gymnasiet att fylla i enkäten på lektionstid. Enkäten består av ungefär 60 frågor som handlar om fritid, delaktighet, skola, trygghet, hälsa och framtid.

Om du vill veta vilka frågor som ingår kan du hämta enkäten på webbplatsen MUCFs weppsplats:

www.mucf.se/lupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill få enkäten skickad hem till dig kan du kontakta kommunens strateg för social hållbarhet.

Inga svar ska kunna kopplas till en viss elev i undersökningen. Det är frivilligt att besvara enkäten och du och ditt barn kan säga nej till att delta.

För att få göra en undersökning som Lupp måste det finnas en laglig grund eftersom enkäten innehåller tillräckligt många uppgifter som direkt eller indirekt kopplas till en person vilket gör dataskyddsförordningen (679/2016), (GDPR), tillämplig. Grunden i detta fall är att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6(1)(e) GDPR) enligt bland annat barnkonventionen.

Vill du veta mer om enkäten eller resultaten?

Kontakta Hudiksvalls Kommuns strateg för social hållbarhet.