Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Resultat av Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. Under hösten 2016 genomfördes Lupp i Hudiksvalls Kommun och de andra kommunerna i Gävleborgs län.

Resultaten visar bland annat att

  • 39% av eleverna i årskurs 8 och 48% av dem som går år 2 på gymnasiet i Hudiksvalls kommun vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen.
  • 44% av eleverna i årskurs 2, som är skrivna i kommunen, vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen.
  • Endast 16% tror på möjligheten att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen vilket är lägre än länsgenomsnittet.
  • Många unga i Hudiksvalls kommun har ett stort förtroende för vuxna i allmänhet, 80% i årskurs 8 och 74% i år 2 i gymnasiet, vilket är en större andel än länsgenomsnittet.
  • 61% av ungdomarna i år 2 i gymnasiet som bor i Hudiksvalls Kommun tycker att det finns väldigt mycket eller ganska mycket att göra på fritiden.
  • Ungefär 90% av ungdomarna som bor i Hudiksvalls kommun är nöjda med sitt liv som helhet.
  • 88 % av eleverna i årskurs 8 i Hudiksvalls Kommun är nöjda med sin skola/sitt arbete (länets genomsnitt 83,4%)
  • 78 % av tjejerna som bor i Hudiksvalls kommun och går år 2 på gymnasiet tror att de kommer att läsa vidare efter gymnasiet och 65 % av dem kan tänka sig starta eget företag i framtiden. Motsvarande siffror för killar är 49 % som tror att de kommer att läsa vidare efter gymnasiet och 56 % kan tänka sig starta eget företag.
  • Ungdomarna i Hudiksvalls Kommun upplever sin trygghet och hälsa ungefär som länets genomsnitt. 73% i år 2 på gymnasiet bedömer sin hälsa som bra eller mycket bra. Men hälften av tjejerna har blivit orättvist behandlade de senaste sex månaderna på ett sätt så att de mår dåligt. 70% har besvär med stress flera gånger i veckan eller varje dag. Ungefär 18% i både årskurs 8 och år 2 på gymnasiet har blivit mobbad, trakasserad eller utfryst de senaste sex månaderna, vilket är något lägre andel än länsgenomsnittet.

Under förra året tog vi reda på mer om hur barn och unga kan påverka i Hudiksvalls Kommun och vad vi behöver förstärka. Under våren 2017 börjar vi ett utvecklingsarbete med två utbildnings- och planeringsdagar för tjänstemän och politiker. Det ska bli lättare för alla barn och unga att vara delaktiga i sådant som rör deras vardag och sådant som rör kommunen som helhet.

- Som kultur- och fritidschef i Hudiksvall skulle jag givetvis önska att det vore fler som såg möjligheten att föra fram sina synpunkter till oss. I vissa frågor är det svårt att göra snabba förändringar av en kommun. Men andra saker kan vi faktiskt förändra ganska lätt. Det är viktigt att vi lyssnar på ungas idéer eftersom det hjälper oss att utveckla våra verksamheter och följa med i tiden. På kultur- och fritidsförvaltningen försöker vi hitta lösningar på hur vi ska kunna agera snabbare för att möta olika önskemål. Det ska kännas meningsfullt att vända sig till oss med sina synpunkter säger Anna Lindqvist Kultur- och fritidschef i Hudiksvall

Både Elisabeth Bäckström, Verksamhets- och grundskolechef och Ingela Rauhala, Förvaltningschef lärandeförvaltningen tycker att resultaten av Lupp bekräftar ett framgångsrikt arbete samt att vi är på rätt väg gällande fortsatt arbete för ökat elevinflytande. Men de ser även områden som behöver analyseras och utvecklas.

Ann-Christin Blückert, elevhälsochef-, reagerar på att vad gäller stress så sticker flickor i årkurs 2 i gymnasiet ut även i länet vilket är en brant ökning från årkurs 8.
- Vi tar till oss resultatet och behöver möta med åtgärder i organisationen.

- När vi jobbar med att utveckla och förbättra ungas livssituation i kommunen är det viktigt att vi grundar det arbetet på rätt kunskap. LUPP är ett superbra verktyg som gör det möjligt att öka ungas inflytande i Hudiksvall nu och i framtiden. Oroande är att trots det stora förtroendet unga känner för vuxna i allmänhet så är det få som tror på möjligheten att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Det känns därför väldigt bra att vi nyligen tagit ett beslut i Kommunfullmäktige där varje nämnd fått ett särskilt uppdrag att öka ungas delaktighet i de kommunala beslutsprocesserna säger Charliene Kiffer, Kommunalråd (V).