Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nytt alternativ för dubbelspår i Hudiksvall

Trafikverket och Hudiksvalls kommun har tillsammans arbetat fram ett nytt alternativ till var dubbelspåret i Hudiksvall kan lokaliseras. Det är en kombination av de två tidigare alternativen, men med en ny sträckning genom centrala Hudiksvall.

Det nya alternativet är ett resultat av redan framtagna alternativ: ett östligt i anslutning till befintlig järnväg och ett västligt i huvudsak samlokaliserat med E4, och förslag som kommit in under samråd. Det nya alternativet bidrar till att öka kapaciteten på Ostkustbanan, samtidigt som det ger stationen ett läge nära centrum.

– Vi är mycket nöjda med att vi hittat ett nytt alternativ som stöttar de mål vi har med utbyggnaden – att köra fler person- och godståg längs kusten och att minska restiderna, säger Agneta Davidsson, delprojektledare på Trafikverket.

,


Kombination av östligt och västligt alternativ

Det nya läget kan kombinera tidigare studerat västligt alternativ söder om centrum och östligt alternativ norr om centrum. Järnvägen skulle kunna byggas både i tunnel väster om centrum och på en bro i nordvästra delen av Lillfjärdenområdet och vid Glysis. På så sätt påverkas inte gatunätet nämnvärt. Stationen skulle kunna hamna någonstans i ett område mellan rondellen Kungsgatan/Drottninggatan och Glysis, med cirka 700 m till centrum.

- Det här alternativet är väldigt spännande att studera närmare, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande. Om det kan genomföras tror jag att det går att få en bred politisk uppställning för detta.

Tidigt skede

Det nya alternativet befinner sig i ett tidigt skede, och det behövs fördjupade undersökningar och utredningar. Det nya alternativet ska också kompletteras till de handlingar som ligger till grund för valet av läge för dubbelspåret. Valet planeras att vara klart 2020 för att kunna bli aktuellt i nästkommande nationella plan för transportsystemet.

I flera år har Trafikverket tillsammans med kommunerna längs kusten och Region Gävleborg utrett Ostkustbanans framtida sträckning. Målet har varit att hitta en samsyn om en sträckning hela vägen Gävle–Sundsvall, men delen genom Hudiksvalls stad har medfört svårigheter. I december 2017 bestämde Trafikverket att ta ett omtag för delen genom Hudiksvall, för att nå samsyn med kommunen.

Bakgrund

Ostkustbanan ska vara trafiksäker och robust, med minimal risk för störningar och hög tillförlitlighet för tågtrafiken. Att möjliggöra en växande utbildnings- och arbetsmarknad som främjar ett konkurrenskraftigt näringsliv. Att eftersträva de nationella miljökvalitetsmålen genom att öka järnvägens konkurrenskraft och andel av transporterna samt minimera järnvägens miljöpåverkan. Att göra transportsystemet mer tillgängligt och tillgodose transportbehoven likvärdigt för alla människor.

Ostkustbanan sträcker sig från Stockholm till Sundsvall, där Ådalsbanan tar vid norrut och Mittbanan västerut. Den cirka 22 mil långa järnvägssträckan mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig och har långa avstånd mellan dagens 25 mötesstationer. Under de senaste 10 åren har trafiken på Ostkustbanan nästan fördubblats, vilket har bidragit till en ständigt växande kapacitetsbrist.

Ostkustbanans del mellan Gävle och Sundsvall, är en viktig del i kuststråket bestående av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Tillsammans förbinder de norrlandskusten från Luleå, via Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Uppsala till Arlanda/Stockholm