Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Ny skolstruktur - vad händer nu?

I slutet av februari presenterades en utredning med beslutsunderlag för framtida skolstruktur. Den är gjord av en extern utredare och är beställd av den grupp med representanter från alla politiska partier som kommunstyrelsen tillsatt. Gruppens uppdrag som de fick av kommunstyrelsen är att hitta lösningar som:

  • är hållbara för grundskolans förutsättningar att bedriva en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet utifrån gällande styrdokument.
  • under överskådlig framtid, oavsett politisk majoritet efter valet 2018 och framåt, ge skolverksamheten arbetsro och möjligheter att arbeta långsiktigt
  • skapar bästa möjliga förutsättningar för elever och personal.

Utredningen är nu ute på remiss till partigrupperna, fackliga organisationer och berörda förvaltningar. Det innebär att man då har möjlighet att komma med ett yttrande utifrån hur man ser att de olika förslagen skulle kunna påverka verksamheten. Det har till exempel lärandeförvaltningen gjort, vilket av vissa verkar ha tolkats som ett eget förslag från lärandenämnden - men det är alltså ett yttrande från tjänstepersoner, inte förtroendevalda. Under remisstiden, till och med 30 april, har också allmänheten möjlighet att komma in med synpunkter via hudiksvall.se.

Samtliga synpunkter och yttranden redovisas till den parlamentariska gruppen. Innan den parlamentariska gruppen väljer hur man vill gå vidare kommer man att väga ihop alla inkomna synpunkter, erfarenheter från andra kommuner, utredningar och annat underlag. Gruppen tar också löpande del av utvecklingen inom området i Sverige.

Först därefter kommer den parlamentariska gruppen utifrån det uppdrag de fick av kommunstyrelsen 2017 att jobba fram ett förslag till beslut som så småningom kan hanteras politiskt.