Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild av kommunentrén

Budgeten måste anpassas till tufft ekonomiskt läge

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag om åtgärder för att anpassa budgeten till det ekonomiska läget.

- Vi ser en rejäl försämring av det ekonomiska läget, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Intäkter och utgifter går inte ihop och om ingenting görs kommer kommunen att gå med ett stort ekonomiskt underskott.

De demografiska utmaningarna är stora, vi får allt färre i arbetsför ålder och fler barn och äldre som behöver nyttja kommunens tjänster. Det innebär också stora påfrestningar på den kommunala ekonomin.

- Den situation vi nu ser är vi inte ensamma om, det är en realitet för väldigt många av kommunerna runt om i landet, säger Mikael Löthstam.

Bedömningen är att kommunens utgifter behöver minskas med 60 - 70 miljoner kronor de kommande åren – eller mer om den negativa trenden håller i sig. Men det kan också bli nödvändigt med skattehöjningar, menar Mikael Löthstam.

Vill undvika uppsägningar

Kommunens verksamheter är personalintensiva och merparten av budgeten, 80 procent, går till personalkostnader. Det ekonomiska läget gör att kommunen behöver minska antalet arbetade timmar med motsvarande 250 000 timmar.

- Vår utgångspunkt är detta ska klaras av utan att direkta uppsägningar behöver göras, men det kan inte uteslutas, säger Mikael Löthstam. Målsättningen är att personalreduceringarna ska ske på ett sådant sätt som inte skadar förtroendet för kommunen som arbetsgivare. Detta kommer att ställa stora krav på verksamhetens förmåga att ställa om och tänka nytt gällande organisationen.

När det gäller minskningen av arbetade timmar är förhoppningen att detta till största delen ska klaras genom pensionsavgångar, erbjudande av avtalspension och att kommunen tar in färre vikarier.

Åtgärdsprogrammet innehåller även en översyn av övriga kostnader såsom lokaler, projekt och konsultkostnader.

- Riksdagen har öppnat för nya möjligheter för kommunerna att på ett helt annat sätt än tidigare samarbeta kring verksamheter eller köpa tjänster av varandra, säger Mikael Löthstam. Att nyttja denna möjlighet, exempelvis genom avtalslösningar med kommunerna i Gävleborg, Sundsvallsregionen samt Region Gävleborg har högsta prioritet.

Framtidens utmaningar

Var kommer pengarna i från och vad använnds de till? Varför går det inte ihop? Vilka utmaningar står kommunen inför? Här får du veta mer: