Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Östra skolan 7-9

Östra skolan har blivit kvalitetscertifierad

Efter en extern granskning har Östra skolan blivit kvalitetscertifierad enligt Qualis. Skolan började sitt arbete med Qualis 2016 och den första granskningen resulterade i att skolan nu blivit certifierad.

Östra skolans granskningsrapport pekar på en skola i förändring, där fokus ligger på att hitta en ändamålsenlig organisation för de pedagogiska mötena och ett effektivt pedagogiskt arbete för medarbetarna. Granskarna lyfter också möjligheten att bedriva modern undervisning med hjälp av de digitala verktyg skolan är väl utrustad med.

– Att vi blivit certifierade känns jätteroligt och det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Vi är en skola med stor potential och vi har arbetat målinriktat med att utveckla dels det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet och dels det systematiska kvalitetsarbetet inom olika områden och på olika nivåer i verksamheten, säger Ingela Käck Brolund, rektor på Östra skolan.

Granskningsrapporten lyfter det uppstartade arbetet inom kollegialt lärande som innebär att lärarna bland annat gör lektionsbesök hos varandra för att få en större samsyn på arbetsron och hur elevernas lärande i klassrummet går till. Granskarna skriver också om skolans projekt med fysisk rörelse för att stärka elevernas kunskapsinlärning.

– Vår inriktning framåt blir att arbeta ännu mer med den goda och främjande lärmiljön och att nogsamt följa upp våra elevers resultat. På Östra skolan vill vi att alla elever ska vara delaktiga i sitt lärande och lyckas så bra som möjligt. Vi fortsätter också att utveckla vår rörelse- och hälsoprofil som innebär att vi skapar tillfällen till rörelse i vardagen i syfte att främja både hälsa och lärande, säger Ingela.

Om Qualis

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Certifieringen fungerar som ett stöd i det löpande arbetet med att systematiskt förbättra kvaliteten på skolan. Qualis ger dels en samlad bild av de styrkor som finns inom skolan men också en bild av de förbättringsområden som skolan kan arbeta vidare med.

7 av Hudiksvalls kommuns skolor är idag certifierade. Tanken är att fler av våra skolor ska kvalitetscertifieras enligt Qualis framöver och fler granskningar är planerade.