Mark- och miljööverdomstolen återförvisar Hamreärendet

Mark- och miljööverdomstolen har nu tagit ställning till Hudiksvalls kommuns överklagan i ärendet om vattenbrunnarna i Hamre. Domstolen återförvisar ärendet till Hudiksvalls kommun för fortsatt handläggning.

- Det är bra att mark- och miljööverdomstolen nu har kommit med en dom i frågan, säger kommundirektör Bengt Friberg. Det är naturligtvis tråkigt att den juridiska processen har tagit så lång tid, särskilt för de som drabbats av föroreningar i sina brunnar. Men det är viktigt att frågan om verksamhetsutövare blir avgjord.

Den lag som räddningstjänsten jobbar efter, Lagen om skydd mot olyckor, saknar bestämmelser om ansvar för miljöskador. Där är det miljöbalken som träder in och domen visar att lagen inte gör skillnad på vem som är verksamhetsutövare.

- Att kommunen drivit frågan till högsta instans har handlat om att få klarhet i om räddningstjänsten är att betrakta som vilken verksamhetsutövare som helst, säger Bengt Friberg. Vi accepterar naturligtvis domen men kan ändå tycka att lagstiftaren borde vara tydligare när det gäller räddningstjänstens möjligheter att rädda liv och släcka bränder.

Tidigare beslut upphör att gälla

I och med att mark- och miljööverdomstolen återvisat ärendet upphör tidigare beslut i mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen och kommunstyrelsen att gälla.

- Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom slagit fast att kommunen är verksamhetsutövare, säger Bengt Friberg. Det innebär att vi har en skyldighet att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att avhjälpa skadan.

Undersökningen ska väga in vad som kan anses skäligt ur miljö- och kostnadssynpunkt. Därefter görs en bedömning av ansvarets omfattning, det vill säga hur stor del av ansvaret kommunen kan anses ha.

- Ambitionen är att hantera det här skyndsamt, men vi kommer att behöva en viss tid för att ta ställning till hur vi ska gå vidare. Eftersom domstolen upphävt tidigare beslut måste också kommunen fatta ett nytt politiskt beslut i frågan.