Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

man fiskar

Nya fiskeregler från 1 september

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya fiskeregler, från 1 september, längs kuststräckan från Västernorrland- till norra Uppsala län för att stärka kustnära bestånd.

Varför ändras reglerna?

Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda.

Vad innebär det?

De nya reglerna innebär i korthet att fiske med nät begränsas på grundare vatten än tre meter under delar av året samt att den befintliga höstfredningen på samtliga vattendjup utökas till att gälla även Västernorrlands län. Dessutom införs minimimått, maximimått och fångstbegränsningar för fiske med handredskap efter gädda, gös och öring.