Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nu startar extern utredning om Hamre

Kommunen har upphandlat en extern utredning gällande de förorenade brunnarna i Hamre. Utredaren ska ta reda på vilka åtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt.

- För att försäkra oss om att utredningen är objektiv har Hudiksvalls kommun valt att ge en extern part uppdraget, säger kommundirektör Bengt Friberg. Vi har beställt utredningen enligt gällande ramavtal och valt en konsult med stor erfarenhet av utredning av denna typ av markpåverkningar.

Under nästa vecka hålls ett startmöte och förhoppningen är att utredningen blir klar under hösten. När det är utrett vilka efterbehandlingsåtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt görs en bedömning av ansvarets omfattning.

Att Hudiksvalls kommun är verksamhetsutövare, i miljöbalkens mening, för räddningstjänstens insats i Hamre avgjordes före sommaren av Mark- och miljödomstolen. Som verksamhetsutövare har kommunen enligt miljöbalken ett ansvar att i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att förebygga, hindra, eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.