Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

ÅF gör extern utredning om Hamre

Det är konsultföretaget ÅF som kommer att göra den externa utredningen om de förorenade brunnarna i Hamre. I dag träffades representanter för kommunen och ÅF för ett gemensamt startmöte.

- Uppdraget är att undersöka och utvärdera faktisk miljöpåverkan från räddningsinsatsen i Hamre, säger Joakim Andersson, ÅF. Utredningen ska komma med förslag på åtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt.

Utredningen kommer att göras av en projektgrupp med expertkompetens gällande utredning av PFAS, spridning av organiska ämnen i grundvatten och miljöeffekter av räddningsinsatser.

Ett första steg i utredningen ska avrapporteras till Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd under hösten men när utredningen i sin helhet är klar är för tidigt att säga. Först när det är utrett vilka efterbehandlingsåtgärder som är miljömässigt motiverade och rimliga ur kostnadssynpunkt kan en bedömning av ansvarets omfattning göras.

Att Hudiksvalls kommun är verksamhetsutövare, i miljöbalkens mening, för räddningstjänstens insats i Hamre avgjordes före sommaren av Mark- och miljödomstolen. Som verksamhetsutövare har kommunen enligt miljöbalken ett ansvar att i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att förebygga, hindra, eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.