Stora skillnader i resultat mellan kommunens grundskolor

Resultaten från ämnesproven i åk 3, 6 och 9 samt betygen visar på problem när det gäller likvärdigheten mellan grundskolorna.

- Vi ser oroväckande skillnader i resultat mellan våra skolor, säger grundskolechef Ulf Carlsson. Vi håller på att analysera orsakerna vilket sedan kommer att ligga till grund för hur vi ska hantera problemen.

Det man har sett är bland annat vikande resultat i ämnesproven i årskurs tre, speciellt i matematik. Men Ulf Carlsson poängterar att det växlar över tid.

- Tidigare har vi fokuserat på resultaten på högstadiet och där är resultaten uppgående.

Vilka enskilda skolor som har störst problem med likvärdighet kan Ulf Carlsson kan i det här skedet inte säga.

- Resultaten är inte färdiganalyserade. Än så länge kan jag inte säga mer än att vi har sett att vi har stora problem med likvärdigheten och det är inte okej.

Likvärdighet inom och mellan skolorna så att eleverna når kunskapsmålen är ett krav enligt skollagen. Begreppet innehåller olika aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen och skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar.

Att våra grundskolor ska vara likvärdiga är alltså ett lagkrav men också en förutsättning för att eleverna ska uppnå målen menar Ulf Carlsson. Arbetet med att komma tillrätta med problemen har redan startat.

- Just nu analyserar vi resultaten och jobbar med hur vi ska gå vidare. Grundskolans rektorer har redan satt igång arbetet tillsammans med sin personal att titta på orsaker och möjliga lösningar.