Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Arbetet med framtida skolstruktur avrapporterades till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillsatte 2017 en grupp med representanter från alla politiska partier. Anledningen är att grundskolan står inför stora utmaningar med för många kommunala skolenheter i förhållande till de i dag verksamma friskolorna. I dag fick kommunstyrelsen en rapport om vad parlamentariska gruppen hittills gjort.

Uppdraget till den parlamentariska gruppen har varit att hitta lösningar som:

  • är hållbara för grundskolans förutsättningar att bedriva en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet utifrån gällande styrdokument.
  • under överskådlig framtid, oavsett politisk majoritet efter valet 2018 och framåt, ge skolverksamheten arbetsro och möjligheter att arbeta långsiktigt
  • skapar bästa möjliga förutsättningar för elever och personal

Idag har kommunen ca 70 % behöriga lärare. Målet är att andelen behöriga lärare ska öka.

Arbetet hittills

Den parlamentariska gruppen har bland annat fått information om kommunens skolkostnader i förhållande till andra kommuner, resultaten i grundskolan och forskningsläget gällande skolor i landsbygden. Gruppen har också tagit del kommunens tidigare skolutredningar och befolkningsprognos 2016-2035.

Under förra året åkte gruppen till Ockelbo kommun på studiebesök och representanter för såväl lärandeförvaltningen som de fackliga organisationerna har bjudits in. Gruppen har också träffat elever för att ta reda på vad de tycker om skolan.

Lars Werner som är jurist och f.d. ämnesråd vid utbildningsdepartementet föreläste för kommunfullmäktige om skolans utveckling de senaste 15 åren och skollagstiftningen, rollfördelning stat och kommun.

Ny skolutredning

Den parlamentariska gruppen gav en extern utredare i uppdrag att göra en ny skolutredning som presenterades i februari 2019. Utredaren föreslår färre och större skolor presenterar olika möjligheter till en framtida skolstruktur.

Bland annat konstateras i utredningen att kostnaden för elever i kommunal grundskola högre i Hudiksvall än i jämförbara kommuner, elevutvecklingen är svagt nedåtgående och fler elever väljer friskolor. Utredningen pekar också på att det är stor skillnad i behörighet mellan skolor och att de mindre enheterna är mer sårbara.

Utredningen skickades på remiss till partigrupperna, nämnder samt till de fackliga organisationerna. Dessutom har det varit en öppen remissomgång för privatpersoner; elever, föräldrar, personal och övrig allmänhet som kanaliserats till hudiksvall.se/skolstruktur. Engagemanget har varit stort och många remissvar hade budskapet ”låt landsbygden leva och avveckla inte vår skola”.

Nästa steg

Kommunstyrelsen beslutade idag att kalla gruppledarna från samtliga partier till parlamentariska gruppens nästa möte. Då ska man tillsammans se om man kan komma fram till ett förslag för vidare politisk behandling.