Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ett meningsfullt arbete där många trivs och där arbetsklimatet upplevs positivt

Arbetet är meningsfullt och arbetsklimatet upplevs positivt – de flesta medarbetarna trivs på sitt jobb. Samtidigt upplever många att tiden inte räcker till för att utföra arbetsuppgifterna och att det behövs mer stöd från chefer för att prioritera.

Så kan resultatet av medarbetarundersökningen 2019 sammanfattas. Svarsfrekvensen var 73 procent, i stort sett lika som 2017 års undersökning. De områden som får mest positiva resultat är desamma som 2017, liksom områden där vi har ett sämre resultat. Däremot är det genomgående något lägre värden inom samtliga områden än i förhållande till förra undersökningen.

- Vi ser en liten försämring i resultatet, vilket är fullt förståeligt med tanke på våra verksamheter har tuffa utmaningar, säger personalchef Maria Larsson. Jag hade inte blivit förvånad om skillnaden i resultatet varit större mellan 2017 och 2019. Orsaken till att resultaten inte sjunkit mer tror jag är att vi är uppmärksamma på utvecklingen och att våra chefer tillsammans med sina medarbetare har utvecklat sitt arbetsmiljöarbete.

Fyra av fem områden över 4,0 på 5-gradig skala

Resultatet av undersökningen presenteras på en skala 1 till 5, där 5 är det bästa värdet. Frågorna är indelade i fem områden. Resultatet för fyra av fem områden ligger över 4,0, vilket får anses vara riktigt bra.

- Det frågeområde som har det bästa resultatet är ”Trivsel och arbetsklimat” 4,25. Området ”Arbetskrav” har det lägsta värdet 3,9 säger Maria Larsson. De övriga områdena är Motivation, Ledarskap och Styrning.

De tre enskilda frågorna med det högsta värdet:

  • Mitt arbete känns meningsfullt 4,5
  • Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 4,4
  • Jag får hjälp och stöd av mina arbetskamrater om jag har problem i arbetet 4,4

De tre enskilda frågorna som har det lägsta värdet:

  • Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter 3,4
  • Jag får vid behov hjälp att prioritera mina arbetsuppgifter 3,7
  • Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3,7

Samstämmigt resultat för medarbetare och chefer

Både medarbetargruppen och chefsgruppen ligger över 4,0 inom samtliga frågeområden förutom området ”Arbetskrav”. Det samlade värdet för det området är 3,9 för medarbetargruppen och 3,8 för chefsgruppen.

- Både medarbetargruppen och chefsgruppen har sina högsta värden inom områdena Motivation och trivsel samt Arbetsgemenskap, säger Maria Larsson.

Den största skillnaden mellan de två grupperna är svaret på frågan ”Kan du rekommendera Hudiksvalls kommun som arbetsgivare”. För gruppen medarbetare är svaret 3,7 och för gruppen chefer 4,3.

Kvinnor och män svarar lika

Av de som svarat på medarbetarundersökningen är 76 procent kvinnor, 20,5 procent män och 3,5 procent har inte uppgett kön. Svarsfrekvensen för kvinnor respektive män speglar väl andelen medarbetare av respektive kön.

Det är stor samstämmighet i svaren mellan kvinnor och män. En skillnad, om än liten, syns inom området Styrning. Där är kvinnornas svar mer positiva än männens.

Mobbing och kränkande särbehandling

Det är 212 medarbetare som har uppgett att de blivit utsatta för mobbing eller kränkande särbehandling på jobbet under de senaste 6 månaderna. Bland kvinnorna är det en något högre andel, 8,6 procent, som svarat ja på den frågan. Bland männen är det 7,7 procent som svarat ja på samma fråga.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön sker på arbetsplatserna

Alla chefer får nu ta del av resultatet av undersökningen och kommer att jobba vidare med frågorna tillsammans med sina medarbetare. Minst lika viktigt som själva undersökningen, tycker Maria Larsson.

-Det är ute på arbetsplatserna det viktiga arbetsmiljöarbetet sker. Nu ska cheferna tillsammans med sina medarbetare titta på vad som kan förbättras och inte minst, vad som fungerar bra och vad man behöver slå vakt om.