Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvall deltar i totalförsvarsövning

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, den första på över 30 år. Hudiksvalls kommun deltar i övningen som syftar till att stärka Sveriges motståndskraft.

- Övningen är en möjlighet för Hudiksvalls kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i vår organisationen och utveckla vår förmåga, säger kommundirektör Bengt Friberg. Det är ett sätt för oss att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Alla Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter är säkerhetsskydd, etablering av krisorganisation, krigsplacering av personal och kompetenshöjning av kommunledningar.

Säkerställa samhällsfunktioner

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

- Det är viktigt att vi går igenom rutiner och bygger upp organisationen så att vi är väl förberedda för att kunna säkra de centrala samhällsfunktionerna, säger Bengt Friberg. Där har kommunerna en stor roll eftersom det är vi som verkar på det lokala planet.

I totalförsvarsövning som genomförs under 2020 deltar samtliga kommuner i hela Sverige tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.