Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fritidsgårdarna ungdomar spela tvspel

Ingen ökning av narkotikaanvändningen visar mätning

Uppgifter om skolelevers alkohol-, tobaks- och drogvanor samlas in regelbundet i Gävleborg. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, genomför alkohol- och drogvaneundersökningen i årskurs 9 respektive gymnasiets år 2 vart tredje år. Undersökningen gör det möjligt att följa ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika över tid och är ett underlag för såväl för planering som uppföljning av det förebyggande arbetet.

Hudiksvalls kommun arbetar tillsammans med andra aktörer, till exempel polisen och föreningar, för att förebygga droganvändning bland unga. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och andra droger, skadar både den som använder dem och omgivningen. De skapar också stora kostnader för samhället.

- Resultaten tyder på att få unga nyttjar cigaretter, vilket är glädjande. Däremot är det en högre andel avseende alkoholkonsumtion. Endast drygt 30% anser sig ha fått undervisning inom alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksområdet (ANDT-området) samtidigt som polisen rapporterar om en något mer liberal inställning till narkotika och det behöver lyftas i undervisningen men också generellt i samhället, säger Urban Wickman som är gymnasiechef i Hudiksvalls kommun.

Hur jobbar kommunen?

I skolans uppdrag ingår undervisning inom området och vi lyfter det särskilt via föreläsningar och temadagar. Vi har upparbetade rutiner vid oro, elevhälsoteamet finns för elever. Utöver och tillsammans med vår trygghetssamordnare jobbar elevhälsan kontinuerligt med elevsamtal och hälsofrågor.

- På Bromangymnasiet arbetar vi intensivt för att erbjuda en drogfri skola. Det är ett arbete som vi ser som otroligt viktigt, både ur individsynpunkt men också för att bidra till ett tryggt samhälle, säger Urban Wickman.

Hur undersöker ni ungas drogvanor?

För att bli träffsäkra i vårt förebyggande arbete har vi sedan slutet av 1990-talet genomfört undersökningar av ungas drogvanor. Årets undersökning genomfördes under våren i årskurs 2 på gymnasiet.

Vilka svara på enkäten?

Samtliga gymnasieelever i år 2 har fått svara på enkäten under våren 2019. Undersökningen genomförs av Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning och i samarbete mellan länets alla kommuner och Region Gävleborg. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är ett oberoende nationellt kompetenscentrum inom alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksområdet (ANDT-området), med uppdrag att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Undersökningen bedöms ha hög tillförlitlighet och den genomförs både i riket som helhet och en liknande genomförs i andra europeiska länder.

Vad visar undersökningen hos oss i Hudiksvall?

Generellt ligger Hudiksvalls elevers svar i samma nivå som eller något över länets sammanlagda siffror.

Trenden i Hudiksvalls kommun är att sedan slutet av 1990-talen minskar andelen unga i år 2 på gymnasiet som någon gång använt alkohol. Jämfört med mätningen 2016 har andelen flickor minskat något medan andelen pojkar ökat. Totalt ger det en liten ökning av andelen alkoholkonsumenter 2019 jämfört med 2016. Samma mönster syns i frågor om hur ofta och hur mycket alkohol en dricker. Till exempel har andelen högkonsumenter ökat sedan förra mätningen, särskilt bland pojkar.

Tobaksanvändningen har, precis som alkoholanvändningen, minskat sedan 1990-talet. I jämförelse med 2016 års mätning har andelen flickor som använder tobak minskat och andelen pojkar ökat något. Andelen pojkar som använt e-cigaretter någon gång har också ökat sedan 2016. Totalt anger 4% av ungdomarna i årets mätning att de använder tobak varje dag.

Andelen ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet i Hudiksvalls kommun som någon gång använt narkotika är ungefär lika stor sedan mätningarna startade i slutet på 1990-talet, ungefär 14%.

Läs mer

Läs mer om undersökningen och resultaten på Region Gävleborgs webbplat:

Alkohol och drogvaneundersökning (regiongavleborg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.