Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Medborgarundersökning 2019

Gott betyg för Hudiksvalls kommun i medborgarundersökning 2019

Under hösten har cirka 500 kommuninvånare i åldrarna 18-84 år svarat på Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning om Hudiksvall som plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande.

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur kommunens invånare ser på kommunen och ge dem en möjlighet att tycka till.

- Det här en attitydundersökning som pekar på några områden som vi kan jobba vidare med och som kan ge stor betydelse för helhetsbetyget, säger kommunchef Bengt Friberg.

Undersökningen används bland annat till att göra jämförelser med andra kommuner samt för att ge underlag för förbättringsarbete.

Hur ser resultaten ut i Hudiksvall?

Kommunens resultat ligger något högre än det genomsnittliga resultatet bland de deltagande kommunerna inom såväl kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och inflytande i kommunen.

Resultatet visar att för att få ett högre Nöjd-Region-Index (NRI) vid nästa undersökningstillfälle ger förbättringar inom bostäder, trygghet och kommunikationer troligtvis störst effekt.

För att höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index är det förbättringar inom verksamheterna miljöarbete, gator och vägar, stöd för utsatta personer, grundskolan samt idrotts- och motionsanläggningar som bör prioriteras enligt undersökningen.

När det gäller Nöjd-Inflytande-Index är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena påverkan samt förtroende som kan höja index.

- Det vi kan se av resultatet är att de områden som invånarna tycker är viktigast är också områden vi redan prioriterar, vilket bekräftar att vi är på rätt spår, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Har du frågor?

Kontakta Annika Lindfors, kvalitetsstrateg i Hudiksvalls kommun.