Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hur arbetar äldreomsorgen under coronapandemin?

Hur förhindrar vi smittspridning på våra vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten? Finns det tillräckligt med skyddsutrustning? Vad händer om din anhörige skulle bli smittad?

I den pågående pandemin är det stort fokus på att skydda våra äldre, eftersom ålder är den enskilt största riskfaktorn. Vi vill att du som invånare i Hudiksvalls kommun ska känna till våra rutiner och känna dig trygg med oss, särskilt nu när man inte har möjlighet att besöka sina anhöriga och det råder besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden.

Hur arbetar vi för att förhindra smitta?

Vi följer aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och från smittskydd på Region Gävleborg.

Hygienrutiner

Det viktigaste för att förhindra smittspridning av olika virus är att vi följer de basala hygienrutinerna. Med basala hygienrutiner menas kortfattat att våra medarbetare tvättar händerna med tvål och vatten både före och efter dem är i kontakt med en brukare. De ska ha rena arbetskläder, handsprit ska användas mellan varje vårdmoment och förkläde och handskar används vid behov.

Särskilt team som jobbar med misstänkt eller konstaterad smitta

En del i att förhindra spridning av smitta är såklart också att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos personal och de som bor hos oss. Våra medarbetare som arbetar med brukare som har symptom eller som är bekräftat smittade med covid -19 använder skyddsutrustning. Vår ambition är att en grupp medarbetare enbart ska jobba med dessa brukare. Endast i undantagsfall, i akuta situationer, gör vi undantag från detta. Det gäller även inom hemtjänsten där det finns så kallade kohortbilar.

Om någon av våra medarbetare har symtom får de inte gå till jobbet, då ska de stanna hemma enligt rutiner vi har. Skulle de få symtom under arbetstid så ska de gå hem direkt.

Hur går det till när ni upptäcker symtom hos en brukare?

När personal upptäcker symtom hos en brukare tar de kontakt med en sjuksköterska som bedömer brukarens behov samt vilken skyddsutrustning som ska användas. Bedömningen görs utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare på Region Gävleborg har gett oss. Brukaren ska då hålla sig isolerad i sin bostad.

Finns det skyddsutrustning så det räcker?

I Hudiksvalls kommun så är tillgången på skyddsutrustning just nu förhållandevis god och vi jobbar hela tiden på att fylla på våra lager. Det är viktigt att vi använder rätt skyddsutrustning på rätt sätt när det är sagt att man ska använda det.

Vi har en funktion som samordnar alla inköp av skyddsutrustning i vår kommun för att säkra tillgången.

Hur är det att vårda sjuka människor under en pandemi?

Just nu befinner vi oss mitt i en pandemi, en situation som är ny för oss alla. Katarina Gustavsson är sjuksköterska i hemsjukvården och säger att hon och hennes kollegor kan känna av den oro de flesta av oss känner just nu. Men det är inte bara en negativ känsla menar hon.

- Oron en del av min skyddsutrustning, den hjälper mig och mina kollegor att göra behålla skärpan så att vi är varsamma om oss själva och dem vi vårdar. Det finns också en trygghet i att jag vet att mina medarbetare har kunskap om hur man skyddar sig själv och dem vi möter.

Hör hela intervjun i filmen ovan med Katarina om hur hon upplever att det är jobba med sjuka människor under den rådande situationen.

Till dig som är anhörig

Besöksförbudet på våra vård- och omsorgsboenden gäller tills vidare. Eftersom du som anhörig är viktig för din närståendes hälsa vill vi dock uppmuntra till att hålla kontakten på andra sätt. Vi kan hjälpa till med samtal och överlämnande av fysiska brev eller paket. Kontakta det aktuella boendet eller hemtjänstgruppen så hjälper vi dig så snart vi kan.

Kontaktar ni mig om min anhörig blir sjuk?

Det är viktigt att du som anhörig känner att du har möjlighet att ställa frågor och få information om hur din anhörig mår och vårdas. Vilka som får information finns dokumenterat i en genomförandeplan. Vår personal är bundna av sekretess och får i regel inte lämna uppgifter om brukares hälsotillstånd utan dennes samtycke. Vi får inte heller berätta om våra brukare för någon annan än de som deltar i vården av just den brukaren, om inte annat är överenskommet.

Om en brukare ha symtom

Om din anhörig har lämnat samtycke kommer du att få information av oss om din anhörige får symtom på övre luftvägsinfektion eller influensa.

Om en brukare har konstaterad smitta

Det är Smittskydd Gävleborg som är ansvarig för information om smitta. Det innebär att brukarens läkare vid Region Gävleborg är ansvarig för eventuell information till dig om din anhörig är smittad.

Stöd till dig som är anhörig

Om du känner dig orolig, ensam eller bara vill prata en stund kan du vända dig till kommunens anhörigstöd.

Läs mer