Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Förskolans lokaler utreds

Lärandenämnden har givit verksamhetschef för förskolan, Annika Gabrielsson, i utredningsuppdrag att se över förskolans lokaler. Nu är utredningen klar och idag presenterades resultatet för lärandenämnden.

– Vi måste börja planera, bygga och rusta för framtiden. Därför gav vi Annika Gabrielsson i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi ska kunna satsa på barn och personal utifrån en hållbar ekonomi genom effektiviseringar och minskade kostnader för lokaler, säger Jonas Holm, ordförande i lärandenämnden.

Det här är vad utredaren har kommit fram till:

Varför behöver förskolans lokaler utredas?

 • Satsning på barnen och personalen genom att effektivisera lokalkostnader.
 • Ett ställningstagande att satsa på bibehållen personaltäthet för barnen i tuffa ekonomiska tider med sparbeting.
 • För en likvärdig utbildning för barnen genom tillgång till fler utbildad personal i förskolan.
 • Satsning på ändamålsenliga lokaler för både barn och personal.
 • Lokalernas skick och behov av renoveringar till stora kostnader som kräver investeringsmedel.
 • Det finns överytor och halvtomma lokaler på grund av minskat barnantal.

Vilka åtgärder föreslår utredningen?

 • göra sammanslagningar av förskolor inom några områden för att minska på lokalytor och moduler, och därmed kostnader
 • slå ihop personalgrupper för ökad andel utbildad personal för barnen
 • erbjuda moderna och ändamålsenliga lokaler genom nybyggnationer

Vilka förskolor berörs?

Förslag för förskolorna i området för Edsta, Malsta och Sandvalla

 • Edsta förskola flyttar till övriga förskolor i norra området.
 • Malsta förskola flyttar till Sandvallaområdet. Avyttring av två moduler, en hyrd och en ägd.
 • Avyttring av de två modulerna på Sandvalla vid nybyggnation av ny förskola. Sandvalla förskola och Nyponrosens förskola flyttar till den nya förskolan.

Förslag för förskolorna i området för Enånger och Njutånger

 • Enångers och Njutångers förskolor slås samman till en förskola.

Förslag för förskolorna i Näsviken och Norrbo

 • Ny 6-avdelningsförskola byggs i Näsviken.
 • Dellens förskola i Norrbo och Linfröets förskola i Näsviken, inklusive en modul avyttras, och ingår i den nya 6-avdelningsförskolan i Näsviken.

Förslag för förskolorna i Forsa

 • Ny 6-avdelningsförskola i Forsa. Hasselbackens förskola och Asplundens förskola slås samman till en förskola.
 • Asplundens förskola, inklusive en modul avyttras, och ingår i den nya 6-avdelningsförskolan i Forsa.

Förslag för förskolorna i östra området i Hudiksvall

 • Bullerbyns förskola flyttas till nya förskolan på östra området i Hudiksvall och två moduler avyttras.
 • En modul vid Björkbergs förskola avyttras när barnen erbjuds plats på nya förskolan på östra området.

Vad händer om vi inte gör något?

Utredningen lyfter några exempel:

 • Halvtomma lokaler i förskolan i vissa områden.
 • Behov av större investeringar i undermåliga lokaler – fler lokaler kräver mer pengar.
 • Risk för att alla barn i förskolan i Hudiksvalls kommun inte erbjuds likvärdig utbildning.
 • Stora rekryteringsbehov leder till färre utbildad personal vid vissa enheter.
 • Svårt att få till bemanning och god arbetsmiljö på små enheter.
 • Andra sparbeting i verksamheten som kan drabba barnen. Till exempel färre personal och ökade barngrupper istället för minskade lokalkostnader.

Vilken effekt har förslaget på verksamheten?

 • Bättre lokaler och färre lokaler – mer pengar till verksamheten, barnen och personalen.
 • Bibehållen personaltäthet vid eventuellt sparbeting.
 • Fler barn får fler utbildad personal.
 • Hudiksvalls kommun erbjuder en mer likvärdig utbildning för alla barn oavsett var man bor i kommunen.
 • Lättare att rekrytera förskollärare till förskolor med stor andel utbildade kollegor. Ger bättre arbetsmiljö för personalen och högre kvalitet för barnen.

Vilken effekt har förslaget på ekonomin?

 • Budget prioriteras till barnen genom bibehållen personaltäthet istället för att bibehålla undermåliga lokaler som inte behövs
 • Besparingar i driftskostnader årligen – hyra och städ samt underhåll, kost och fastighetsskötsel etc.
 • Förskolans bidrag till ekonomisk hållbarhet i kommunen genom att minska på halvtomma lokaler i stället för färre personal i förskolan
 • Investeringar till nybyggnationer där behovet är som störst istället för undermåliga och halvtomma lokaler som behöver ytterligare investeringsmedel

Vad händer nu?

 • Utredningen är nu överlämnad till politiken att ta ställning till.
 • Planen är att lärandenämnden ska fatta beslut i oktober.