Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

.

Arbetet med Iggesund Hårdkrom är nu klart

Byggnader har rivits och förorenat material har transporterats till avfallsanläggningar. Markområdet och grundvattnet har sanerats från
föroreningar.

Vad återstår att göra?

Ingenting, nu är det klart!

Kan man gå över området?

Ja! Alla installationer är nu borttagna och området har gjorts i ordning för framtiden.

Rivning

Rivningen av byggnaderna avslutades hösten 2016. Rivningsarbetet gick enligt plan. Byggnaderna revs i olika etapper; rivning invändigt, stomrivning av tak och väggar och sist togs bottenplattan bort. Föroreningarna i byggnaderna bestod av krom, PFOS perflouroktansulfonsyra), asbest, eternit och PCB
(polyklorerade bifenyler).

.

Marksanering

Den förorenade jorden har tagits bort och skickats till en godkänd
mottagningsanläggning. Marken har återfyllts med bl a rent tegel,
fyllnadsmassor samt matjord. Finplanering av området har skett.

Grundvattenrening

Nu har arbetet med att rena grundvattnet avslutats. Saneringen har pågått sedan 2017 och avslutades i augusti 2020. Sanering har skett av tungmetaller, främst krom och av PFOS.

Bild över området innan åtgärd, 2013.

Bild över området innan åtgärd, 2013.

Resultat

Saneringen har varit mycket lyckad och de mål som sattes upp
innan den påbörjades har uppnåtts. Totalt har det sanerats bort
ca 10 ton krom ur byggnaden och marken. Ur grundvattnet har det
sanerats bort drygt 99 % av kromet, ca 25 kg.

Den totala kostnaden för saneringen är ca 15 miljoner kronor. Projektgruppen vill tacka alla kringboende för er förståelse för att området har varit avspärrat men nu är det åter tillgängligt i sin helhet. Som ett avslutande steg har det planterats blodlönn och tulpanlökar på området och de plana ytorna har besåtts med lokala ängsfröer

Bild över området efter åtgärd, 2020.

Bild över området efter åtgärd, 2020.

Projektledare

  • Golder Associates AB, Kristoffer Lindö

Verksamhetsutövare

  • Hudiksvalls kommun, Jonas Rasmusson
  • Holmen AB, Lars Strömberg
  • Bodycote Ytbehandling AB, Mikael Eisenbeisser

Myndigheter

  • Norrhälsinge miljökontor, Cathrin Mohlin
  • Länsstyrelsen, Ulrika Nilsson