Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Lagakraftvunna detaljplaner

Detaljplan för Ede 7:5 och 7:58, antagandebeslutet har vunnit laga kraft 10 maj 2021.

Detaljplaner ligger i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14.kap plan- och bygglagen måste väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan inte rimligen kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.