Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två personer står bredvid varandra på en gata.

Förstudie i Hudiksvall för ökat brukarinflytande

Det är viktigt att vi som kommun har ett förbättringsarbete vad gäller kommunikation och inflytande gentemot våra medborgare. Något vi fått möjlighet att påbörja inom ramen för förstudien som heter Utveckling av egenmakt för individer med psykisk ohälsa i Hudiksvall.

Förstudien har bidragit till en dialog mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun inom ämnet brukarinflytande.

- Vi hoppas att förstudien kan bidra till att vi får fortsätta arbeta för att våra kommuninvånare får sin röst hörd och att vi därigenom erbjuda insatser som är skräddarsydda efter våra kommuninvånares behov, säger Sofia Groth som är projektsamordnare i Jobbcentrum, Hudiksvalls kommun.

Hur har ni gjort?

Representanter från Försäkringskassan, Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun samt kommuninvånare har tillsammans gått en utbildning inom tjänstedesign där vi lärt oss att utveckla insatser från ett brukarperspektiv.

Vad hoppas ni att det ska leda till?

Alla offentliga organisationer som hanterar frågan har idag ett avgränsat uppdrag som fokuserar på regelverk. Genom att dela förhållningssätt och verktyg, mellan alla parter, kan detta bidra till att individer med psykiska ohälsa får ökad möjlighet att påverka sin livssituation.

- Målet är att vi bättre kan ta reda på vad som efterfrågas och hur vi i så fall kan anpassa våra insatser därefter. Förstudien har lyft frågan om brukarinflytande, det blev något vi pratade om i våra verksamheter. Nästa steg är att informera om vårt utvecklingsarbete på konferensen Forskare möter praktiker i början av oktober. Vi kommer därefter skriva en slutrapport där vi kommer utvärdera de senaste månadernas arbete och där berätta om vad vi lärt oss och kommit fram till, säger Sofia Groth.