Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommundirektör Bengt Friberg

Bengt Friberg svarar på kritiken

HT har i ett stort antal artiklar granskat Glada Hudik-teatern. Vid måndagens kommunfullmäktigemöte ville ledamöterna ha en redogörelse för hur Glada Hudik-teaterns verksamhet ser ut just nu. I det sammanhanget nämnde kommundirektör Bengt Friberg även granskningen och använde olyckligt uttycket "Fake news" när han kommenterade vissa felaktigheter, vilket tidningen riktat stark kritik mot. Så här har Bengt Friberg svarat HT.

"I ett demokratiskt samhälle är granskande och oberoende journalistik grundläggande. Det är bra att HT granskar, oavsett vad man granskar. Men det är också en självklar rättighet för den som blir granskad att få säga sitt om vad man tycker om granskningen.

"Fake news" var ett olyckligt ordval och jag ber om ursäkt för det. Och jag beklagar om någon tagit illa vid sig. Det handlar absolut inte om att ifrågasätta någons upplevelse av att bli illa behandlad. Bra arbetsmiljö är en grundförutsättning i Glada Hudik-teatern liksom i våra övriga verksamheter. Vi tar alltid allvarligt på signaler om kränkande behandling och nolltolerans gäller. Jag har självklart lyssnat på de upplevelser som kommit mig till del, det är något som vi ser allvarligt på och vi har också vidtagit åtgärder.

Jag står fast vid att HT:s granskning i långa stycken är tendentiös och innehåller rena felaktigheter.

Som exempel kan nämnas att det både i rubrik och text hävdades att kommunen hemlighåller teaterns sponsorer, något som finns listat på hemsidan. Detta rättades inte trots uppmaning.

Tidningen påstår även att Glada Hudik-teatern har fuskat med upphandlingar och inte konkurrensutsatt inköp. Det finns inte belägg för det, varken domar eller överprövning. Glada Hudik-teatern har som övrig kommunal verksamhet där det varit tillämpligt handlat utifrån ramavtal, i andra fall har direktupphandling gjorts. Däremot saknas dokumentation som visar hur köpet gjorts i vissa fall. Rubriksättningen ger intryck av att det förekommer korruption. Utan att det är utrett och rättsligt prövat är det en allvarlig anklagelse.

HT hävdar också att kommunen sett mellan fingrarna när det kommer till hur ekonomin för teatern sköts. Så är inte fallet - verksamheten har genom åren följts upp på samma sätt som övrig kommunal verksamhet.

Även anklagelsen att en projektledare anlitade anhöriga för att spela in film till ett värde av drygt 8 000 kr visar sig inte stämma om man gräver djupare än att projektledarens namn olyckligt hamnat som referens på fakturan. Uppdraget gavs av en högre chef i organisationen som även attesterade fakturan tillsammans med en kontrollattestant.

Vi har aldrig förnekat att det finns saker som kan göras bättre, bland annat när det gäller arbetsmiljön.

Det HT lyfter fram ligger flera år bakåt i tiden, sedan dess har vi bland gjort organisationsförändringar genom flytten till kultur- och fritidsnämnden. Vi har också sett över stöd och rutiner kring arbetsmiljö, upphandlingar och ekonomi. I dag har Glada Hudik-teatern betydligt mer stöd än vad som var möjligt i social- och omsorgsförvaltningen.

Öppenhet är ett av kommunens värdeord och något som jag själv som kommundirektör i högsta grad står för. Hudiksvalls kommun har på olika sätt medverkat i HT:s granskning genom att under snart 6 månader tillhandahålla material, svara på frågor och ställa upp på intervjuer.

Vi vill vara så transparenta det bara går och vi vill göra rätt. Därför välkomnar vi granskning. Men vad som är rätt eller fel måste i slutändan avgöras av rättsvårdande myndigheter."

Se den senaste kommunfullmäktigesändningen