Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utsikt från över Hudiksvalls från kyrkans topp

Hudiksvalls kommun kan få ny Tillväxtenhet

Idag sa kommunstyrelsen ja till förslaget om ny Tillväxtenhet.

Målet är att enheten i samverkan med andra aktörer ska bidra till ett ännu gladare Hudik med en hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, inflyttning, bättre infrastruktur samt ett starkt platsvarumärke. Hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter blir ett viktigt fokus för den nya Tillväxtenheten. Helhetsperspektiv, kundfokus, hög tillgänglighet samt effektiva och rättssäkra processer ska känneteckna verksamheten.

Nästa steg är att kommunfullmäktige på sitt decembersammanträde fattar beslut om att avveckla Hudiksvalls Näringslivs Aktiebolag (HNA), vilket är en förutsättning för att en Tillväxtenhet ska inrättas. Enheten ersätter då nuvarande organisation för samhällsplanering och besöksnäring/turism samt det som ingår i Hudiksvalls Näringslivs Aktiebolags verksamhet. Den nya organisationen föreslås träda i kraft 1 mars 2022.

- Hudiksvalls kommun är inne i en mycket expansiv fas med projektering av områden för både bostäder, offentlig verksamhet och näringslivsetableringar. Det sker också en stark utveckling inom näringslivet med nya företag som startas och befintliga som expanderar. Det här ställer krav på att kommunen som organisation kan arbeta flexibelt och snabbt svara upp mot behoven. Det är också nödvändigt att de strategiska frågorna hänger ihop med det operativa arbetet, säger Mikael Löthstam som är kommunstyrelsens ordförande.

För att bättre kunna arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med tillväxtfrågorna föreslås alltså samhällsplaneringsenheten, som ingår i kommunledningsförvaltningen, slås samman med det som idag utgör HNA till en Tillväxtenhet. Den nya enheten är tänkt att bestå av tre delar; Näringslivs, Mark- och exploaterings-, Samhällsplaneringsenheterna och ledas av en verksamhetschef som tillika är chef för Samhällsplaneringsenheten. Till näringslivsenheten överförs också kommunens besöks- och turistverksamhet.

- Idag är de delar av kommunen som arbetar med hållbara tillväxtfrågor organisatoriskt uppdelade på olika bolag eller enheter. Givetvis samverkar de även idag det finns en risk för suboptimeringar och framförallt blir också ledtiderna ofta alldeles för långa. Genom att tillväxtfrågorna samlas under kommunstyrelsen säkras helhetsperspektivet, säger kommundirektör Bengt Friberg som gjort utredningen om ny tillväxtenhet.

- Jag ser inte minst fördelar i samarbetet med näringslivet eftersom det kommer att gå att arbeta mer sammanhållet, närmare kommunledningen. Genom snabbare beslutsvägar kan handläggningstiderna kortas vilket är en stor fördel, säger kommunalrådet Jonas Holm.

Den nya organisationen för tillväxtfrågor innebär att HNA föreslås avvecklas efter utgången av 2022. Fram till dess kvarstår ordförande och styrelse för bolaget för att med stöd från kommunledningsförvaltningen hantera avvecklingsprocessen. Tillväxtenheten kommer att ingå i kommunledningsförvaltningen och därmed tillhöra kommunstyrelsen. Dess frågor kommer att beredas och hanteras via plan- och utvecklingsutskottet.