Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvalls kommun avvaktar med att välja korridor för dubbelspåret

Hudiksvalls tågstation

Hudiksvalls kommun väljer att avvakta med att förorda någon av de olika korridorerna för ett framtida dubbelspår på Ostkustbanan på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen. Detta står klart sedan kommunstyrelsen beslutat om att lämna remissvar till Trafikverket.

Kommunen och länsstyrelsen har möjlighet att lämna en så kallad sammanvägd bedömning längre fram i processen och då kommer kommunen av allt att döma peka ut den sträckning som man förordar.

- Det är två huvudskäl till att vi avvaktar med att förorda någon sträcka just nu. För det första tycker vi att det behövs kompletteringar och bearbetningar av underlaget. För det andra är det värdefullt att även kunna se vad andra remissinstanser svarat innan kommunen tar slutlig ställning, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen anser att Trafikverket bland annat behöver göra en fördjupad analys kring möjligheterna och konsekvenserna av att passera Iggesund på markplan, dvs att avstå från att lägga järnvägen på en bro genom samhället. Det skulle innebära att järnvägens påverkan kan minska och samtidigt som det går att ansluta till Holmen-Iggesund med ett industrispår på ett mycket effektivare sätt.

Kommunen trycker också på hastighetsfrågan. Bland annat lyfter kommunen fram att detta mål har fått en ensidigt stor betydelse i förhållande till andra viktiga mål. Kommunen skjuter också in sig på att Trafikverket gör olika bedömningar av hastighetsfrågan i en annan etapp på Ostkustbanan, nämligen den om Gävle-Kringlan.

- Vi vill också se bearbetningar av alternativen Mitt och det Östra genom Hudiksvall. Genom att anpassa hastighetsstandarden till att tågen ska stanna i Hudiksvall kan vi få en järnväg som får mindre påverkan på omgivande stadsbild och samtidigt som stationsläget kan optimeras, säger Mikael Löthstam.