Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Översiktsplan ute för synpunkter

Nu är det dags att granska kommunens förslag till översiktsplan. I höstas var förslaget utställt på samråd och då kom det in synpunkter från cirka 220 personer, företag, föreningar och myndigheter. Kommunen har tagit del av synpunkterna och efter det har förslaget bearbetats.

- Det är några avsnitt som har förändrats i grunden. Bland annat har kommunen bearbetat avsnittet som handlar om anpassningar till ett förändrat klimat och möjligheten att bygga i strandnära lägen. Samtidigt lyfter planförslaget fram havet och skärgården tydligare, säger Hans Gyllow, planeringschef.

Precis som tidigare är förslaget till översiktsplan utformat i en digital version. Förslaget redovisas på kommunens webbplats och sammanfattningar finns tillgängliga i kommunens servicecenter och på biblioteken.

Lämna synpunkter på förslaget

Granskningen pågår under perioden 13 april – 15 juni. Den som har synpunkter är välkommen att lämna dessa skriftligen till kommunen via brev, e-post eller direkt i det digitala översiktsplaneförslaget.

Efter granskningen kommer synpunkterna att sammanställas i ett utlåtande. Planförslaget kan därefter komma att justeras något. Kommunfullmäktige antar därefter översiktsplanen och först då börjar den att gälla. Kommunens nu gällande översiktsplan är från 2008.

Läs mer om översiktsplanen 2035

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan. Planen är ett viktigt styrdokument som visar hur kommunen vill att mark och vatten ska användas inom kommunens territorium och vilka olika hänsyn som behöver tas. Hudiksvalls kommuns översiktsplan siktar på perioden fram till 2035 med utblickar mot år 2050.