Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Omställningsresurser till äldreomsorgen

Äldreomsorg

I snart ett år har social- och omsorgsnämndens samtliga verksamheter genomgått en kraftsamling för att skapa balans i ekonomin. Att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för de som verksamheterna är till för samt arbetsmiljön för chefer och medarbetare är andra fokusområden.

- Det är ett omfattande omställningsarbete som pågår och det kommer att ta tid innan det får full effekt. Därför behövs det under en övergångstid extra resurser för att inte riskera kvalitetsbrister, inte minst inom äldreomsorgen som idag har det extra tufft. Det innebär dock inte att vi får tappa farten i förändringsarbetet, som är helt nödvändigt om vi ska klara framtidens utmaningar, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Social- och omsorgsnämndens förslag innebär en tillfällig budgetförstärkning på 10 miljoner kronor för innevarande år och att budgeten förstärks inför 2023.

- De extra omställningsmedlen är bland annat tänkta att användas till att förstärka bemanningen inom växelvård och vård i livets slutskede samt nattbemanningen vid äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Det behöver också göras en satsning för att rekrytera och behålla sjuksköterskor, eftersom bristen är påtaglig, säger social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson.

För att klara bemanningen av både sjuksköterskor och undersköterskor framåt kommer det också att vara nödvändigt att de som har vård- och omsorgsutbildningar får fokusera på det man är utbildad och har kompetens för. Övriga arbetsuppgifter som är av mer servicekaraktär skulle mycket väl annan personal kunna utföra. För att få till detta behövs särskilda resurser i form av ledning och utbildning under en period.

Det är också angeläget med ett ledarskaps- och mentorsprogram i syfte att rusta nya och befintliga ledare samt att attrahera bra chefer att söka sig till social- och omsorgsförvaltningen.

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till de utvecklingsområden som social- och omsorgsnämnden identifierat vid sammanträdet 7 juni.