Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stram budget för 2023 med satsningar inom välfärdssektorn

Kommuningång

I dag presenterade majoriteten - Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet - sitt budgetförslag för 2023.

Som grund för budgeten ligger SKR:s prognos, de kommunala förutsättningarna och ett resultatmål om 1% före finansnetto. Budgetutrymmet för 2023 ser inte lika positivt ut som inför 2022, vilket innebär utmaningar.

- Omställningsarbetet som inom Social- och omsorgsnämnden fortsätter och har fokus på bland annat styr- och ledning. Men vi ser att några områden behöver stärkas upp, vilket vi anslår medel till i budgeten, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

För att stärka kommunens attraktivitet satsar majoriteten på uppdrag som ger ett mervärde för våra invånare och styr mot kommunens vision. Fortsatt satsning på skärgården, spår och leder, grillplatser och badplatser gagnar både invånare och besökare.

- Vi är återhållsamma när det gäller förslag som leder till ökad driftbudget det kommande budgetåret. Precis som tidigare år måste digitaliseringen drivas på för att frigöra tid och resurser som kan styras om till andra delar av den kommunala verksamheten, säger kommunalrådet Jonas Holm.

Majoritetens budget omfattar stora investeringar i skolor, förskolor, gator och vägar, miljö, investeringar i infrastruktur och äldreboenden, i egen regi eller via samarbeten. För vård och omsorg, förskola och skola innebär det välkomna arbetsmiljöinvesteringar för barn, elever, äldre och personal.

Hudiksvall är i en positiv spiral just nu och det går bra för företagen i kommunen. Ett viktigt fokusområde är utvecklingen i Hälsingland där Hälsingerådets verksamhet utökats med tre medarbetare vars främsta syfte är att stärka Hälsinglands och varumärke.

Sammanfattning av förslag till budget 2023 och plan för 2024-2026

  • Skattesats: 21,61
  • Social- och omsorgsnämndens budget tillförs 22 miljoner kr för riktade omställningsåtgärder för 2023 och 2024.
  • Lärandenämnden tillförs 5 miljoner kronor till driftbudgeten 2023 - 2024 för inköp av datorer med mera.
  • Tekniska nämnden tillförs 1 miljon till underhåll av kommunala badplatser, bryggor, grillplatser samt spår och leder.
  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,8 miljoner kronor för stöd till föreningslivet, samt 0,5 miljoner kronor till ökat stöd till bildningsförbunden årligen, samt 0,4 miljoner kronor tillförs 2023 - 2024 till arbetet med mänskliga rättigheter och demokrativerkstan.
  • Kommunstyrelsen tillförs 0,5 miljoner kronor till olika insatser inom ramen för BiD under 2023 och 2024, att arbetet under 2024 ska utvärderas för att se effekterna och resultat av BiD i kommunen.
  • Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med föreningslivet ta fram kommande investeringsbehov i egna anläggningar samt att tillsammans med Glysisvallen AB i uppdrag att ta fram en plan för investeringsbehoven i kommunala fritidsanläggningar.
  • I investeringsbudgeten avsätts 1,5 miljon kronor till isbana/multisportarena i Borgarparken.
  • Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ytterligare två olika områden för solcellsparker.
  • Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på fler platser för etablering av uthyrningsstugor i Skärgården