Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Beviljade ekonomiska medel för multifunktionella våtmarker

Grävare med stor skopa gräver vid en våtmark.

Hudiksvalls kommun och Holmen Skog har ett gemensamt projekt för att återställa utvalda dikade myr- och våtmarksområden med dikesproppar. Projektet har beviljats 2,25 miljoner kronor i statliga LONA-projektmedel. Holmen Skog bidrar med ytterligare totalt 250 000 kronor under en treårsperiod (2021–2023).

- Våtmarker spelar en viktig roll i vattnets kretslopp och bidrar till en hög biologisk mångfald. Därför är de en mycket viktig resurs vi ska värna om i arbetet med att bevara vår kommunala biologiska mångfald, säger Johan Andreasson vid mark och exploateringsenheten på Hudiksvalls kommun.

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Hudiksvalls kommun har även sökt LONA-bidrag för andra våtmarksprojekt där Holmen är markägare. I samband med ansökan har Hudiksvalls kommun haft dialog med Holmen skog för att kunna specificera vilka våtmarker och myrar som omfattas.

- Sedan många år tillbaka arbetar vi på Holmen aktivt med naturvård som bidrar positivt till den biologiska mångfalden genom att främja olika typer av skogsmiljöer och strukturer som det finns brist av i våra skogar. Det gör vi för att gynna arter som är kopplade till sådana strukturer och miljöer. Vi hoppas att vi kan gynna den biologiska mångfalden, minska utsläppen av växthusgaser och att den generella vattentillgången ska bli bättre, säger naturvårdsspecialist Mikael Äng på region Mitt, Holmen Skog.

Många av myrarna dikades en gång i tiden ur för att skapa mer mark för skogsbruk. Här i Hudiksvall finns både spår efter dikar som grävts ur för hand och med maskin. Även om förändringarna var bra för ändamålet så minskade de den biologiska mångfalden. Sedan dess har utvecklingen gått framåt. Idag vet vi bättre, tack vare mer kunskap, och nu hjälper vi naturen i sin återhämtning. Svårbrukade och mindre produktiva åkermarker som en gång i tiden har varit kärr- eller myrmark kan dämmas och ställas under vatten. Diken som inte gett ökad effekt i form av skogsproduktion kan läggas igen. Det här är en viktig del av vårt naturvårdsarbete.

Hur bidrar detta till att förbättra naturens förutsättningar och vår miljö?

De multifunktionella våtmarkerna är marker som binder kol, gynnar vattenmiljöer och miljöer för djurlivet. De är viktiga för balansen i naturen. De renar vatten och gynnar den biologiska mångfalden, till exempel sländor, grodor och fåglar. Våtmarkerna fungerar som naturliga barriärer vid eventuella skogsbränder och är också bra för grundvattennivåerna.

Det återställda myrarna blir som en slags powerbank för vattentillgången i landskapet eftersom de har en vattenhållande förmåga. Tack vare dem blir det en fördröjning i vattenflödet från högsta till lägsta punkt. De minskar risken för översvämningar under våren och torka under sommaren. De minskar även utsläppen av växthusgaser.

Hur går arbetet konkret till?

Under 2020–2022 har totalt 125 hektar återställts på Holmens marker i Hudiksvalls kommun, i Enånger, Nianfors och Bjuråker. Berörande vattendrag är Enångersån, Nianån och Lingån.

I de flesta fall har en metod som kallas för dikesproppning använts. Det innebär att man anlägger torvdämmen i dikena med jämna mellanrum för att stoppa upp vattenflödet.

I samband med arbetet med att återställa våtmarkerna genomförs också naturvårdande skötsel. I det här fallet skadar vi träd för att skapa död ved som gynnar den biologiska mångfalden.

- Vi tycker att det här är en fantastiskt bra åtgärd och har haft ett gott samarbete med Hudiksvalls kommun. Vi gör en betydelsefull insats på en förhållandevis liten yta. Till en början kan det se ut som om vi förstör markerna, men faktum är att vi återställer markerna. Det är för en god sak, säger naturvårdsspecialist Mikael Äng på region Mitt, Holmen Skog.

Vad är nästa steg?

Nästa steg är att under 2022 återställa fler dikade myrar och även gamla sjöar på Holmens mark. De är livligt uppskattade av många fågelarter, som behöver den speciella kombinationen av grunda bottnar, tuvor, skyddande gräsruggar och öppna vattenspeglar för sin häckning. Våtmarkerna tjänar även som naturens egna reningsverk för skogens avrinningsvatten samt som viltvatten. Våtmarkerna erbjuder även en vacker miljö för rekreation och fågelskådning.