Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Brukarundersökning inom socialtjänsten 2022

Boendestöd, kontaktperson

Mellan den 19 september och 28 oktober genomför Social- och omsorgsförvaltningen två brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen. Undersökningarna är nationella och anordnas av Sveriges kommuner och regioner.

Syftet med brukarundersökningarna är att ta reda på hur kunden/brukaren upplever kvaliteten i mötet med socialtjänsten och det stöd som ges. Resultatet kommer användas som kunskapsunderlag för att utveckla verksamheten så att den blir så bra som möjligt för de vi är till för.

Vilka kan delta i undersökningen?

Den ena undersökningen riktar sig till personer som under perioden besöker barn och ungdom, vuxen/missbruk och/eller försörjningsstöd. Vid besöket erbjuds du att vara med i undersökningen via en digital enkät eller en pappersenkät.

Den andra enkätundersökningen genomförs bland ungdomar som bor i ett familjehem. Alla ungdomar som bor i ett familjehem och har fyllt 13 år men ännu inte 21 år, kommer att kontaktas av socialsekreterare och erbjudas att delta i undersökningen. Enkäten finns både som digital enkät och som pappersenkät.

En del personer kommer under undersökningsperioden erbjudas att svara på flera enkäter, exempelvis en för försörjningsstöd och en för vuxen/missbruk. Socialsekreterare och medarbetare distribuerar enkäterna och klienterna kommer att besvara enkäten anonymt.

Resultatet av undersökningen kommer redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen och på hudiksvall.se. Enheternas resultat kommer att återkopplas till medarbetare och klienter.