Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunen överklagar tillstånd för gruvbrytning vid Brickagruvan

Dellen

Den 7 september 2022 beslutade Mark- och miljödomstolen att lämna tillstånd till Svenska Vanadin AB för brytning av vanadin vid Brickagruvan. Hudiksvalls kommun har nu beslutat att överklaga den domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklagan baserad bland annat på att tillståndet gavs innan alla utredningar är klara. I tillståndsbeslutet medges till exempel att flödesmätningar och undersökningar av täthet under myren kan utföras under en prövotid. Kommunen anser att beslutsunderlaget inte är komplett. Det går inte att bedöma gruvans miljökonsekvenser utan dessa utredningar.

Gruvan kommer att ligga inom tillströmningsområdet till kommunens vattentäkt och det finns även enskilda och vattenföreningars vattentäkter nedströms gruvan och det tänkta sandmagasinet. Vi anser att den sökta verksamheten inte under några omständigheter får innebära att miljön i området äventyras eller rent av förstörs, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.