Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Riktlinjer för cykelvägar och cykelparkeringar

Cyklar

Kommunens cykelpolicy beslutades av kommunfullmäktige för ett antal år sedan. Den lyfter att cyklandets andel av det totala resandet ska öka. För kortare resor inom en tätort ska cykeln vara huvudalternativet. Nu finns även riktlinjer kopplade till cykelpolicyn.

Ökad cykling är bra på många sätt. Det bidrar till bättre folkhälsa, mindre buller och avgaser samt till en attraktivare stad.

- Vi vet att cykelfrågor engagerar många kommuninvånare. Många personer har besvarat cykelfrämjandets enkät om cykling i Hudiksvalls kommun och flera medborgarförslag kopplade till cykling har lämnats in genom åren, säger miljöstrateg Åsa Terent.

Utifrån cykelpolicyn har kommunen arbetat vidare för att få riktlinjer som mer detaljerat styr planering och drift av cykelvägar, cykelparkeringar med mera. Det är bra för den långsiktiga planeringen att ha något konkret att utgå ifrån, även om själva genomförandet kan ta tid då det kommer att ske utifrån tillgängliga resurser och andra åtgärder i gaturummet.

I och med riktlinjerna har kommunen för första gången fått en parkeringsnorm kopplad till cykel. Cykelparkeringsnormen anger hur många cykelparkeringsplatser som behöver byggas. Det gör att cykeln blir mer prioriterad vid nybyggnationer.

- För att vi ska bli fler som väljer att cykla till och från jobbet, i tjänsten och på fritiden behöver det vara lätt att ta sig fram med cykel. Det ska vara gent och bekvämt. Beslut om riktlinjerna ger vägledning i det arbetet, säger Åsa Terent.Cykelpolicy