Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utveckling av mer flexibla boendeformer för äldre

Äldreomsorg

Vi får många frågor just om tankarna på att förändra inriktningen för Rosenborgs vård- omsorgsboende i Näsviken.

Uppdaterad information 2022-10-26

Social- och omsorgsnämndens arbetsutskott har nu återremitterat ärendet om Rosenborgs vård- och omsorgsboende och gett förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av boendeplatser och boendeformer för äldre. Utredningen kommer att bygga på strukturplanen som kommunfullmäktige beslutade om i juni.

Tidigare publicerat

- Det var olyckligt att det skickades upp som ett förslag till nämnden, det är ingenting som är färdigt för beslut. Jag kommer att föreslå att AU beslutar att ärendet återremitterats så att frågan bereds vidare i det utredningsarbete som pågår kring lokalstrukturen för de olika boendeformerna inom förvaltningen, säger social - och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson.

Det pågår alltså ett arbete där man tittar över lokalbehovet i hela Social- och omsorgsförvaltningen och utifrån det tar fram olika förslag. Utgångspunkten är bland annat att behovet av platser på vård och omsorgsboenden har visat sig vara mindre än man tidigare bedömt vilket innebär att det idag finns ett antal tomma platser. Samtidigt behöver man utveckla fler boendeformer för äldre där man kan erbjuda stöd efter behov. Hudiksvalls kommun hade år 2020 en stor andel platser inom vård- och omsorgsboenden och har vid en nationell jämförelse höga kostnader inom detta område.

Omställningsarbete

- Vi behöver ställa om till mer förebyggande och tidiga insatser, vilket samtidigt bidrar till god kvalitet för den enskilde som ges bättre förutsättningar till ett aktivt och oberoende liv. Omställning mot en bredare, mer utvecklad hemtjänst behöver växlas upp liksom utvecklingen av mer flexibla boendeformer, säger Henrik Berglund Persson.

Som ett komplement till traditionella vård- och omsorgsboenden kan till exempel biståndsbedömt trygghetsboende fungera. Med det menas behovsbedömda anpassade bostäder med gemensamhetsutrymmen, lättillgänglig service men inte personal på plats dygnet runt. Däremot kan man ansöka om stöd i hemmet, t ex hemtjänst, vid behov. En annan efterfrågad boendeform är trygghetsbostad som också har anpassade bostäder och gemensamhetsutrymmen men dit man kan flytta utan biståndsbeslut.