Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvalls kommun vill öka skyddet för dricksvattnet

Hudiksvalls kommun vill öka skyddet för dricksvattnet i grundvattentäkten Hallstaåsen. Kommunen vänder sig till Havs- och vattenmyndigheten samt till länsstyrelsen med en skrivelse om att klassa grundvattnet som ett riksintresse.

Hallstaåsen försörjer en stor av kommunen med dricksvatten. Härifrån får idag ca 20.000 invånare och många företag sitt dricksvatten och ambitionen är att öka vattenuttaget från åsen.

- Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och självklart vill vi öka skyddet för grundvattentäkten om det är möjligt, säger Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande.

Havs- och vattenmyndigheten har ställt upp ett antal kriterier för att ett område ska komma ifråga som riksintresse. Ett viktigt sådant är antalet människor som får sin vattenförsörjning från vattentäkten. Här ligger Hallstaåsen under det önskade antalet men kommunen menar att det föreligger särskilda skäl för att ändå klassa den som ett riksintresse.

- Den planerade gruvdriften i Bricka får inte skada vattentäkten. Inte heller får ett dubbelspår på järnvägen göra att vi riskerar att stå utan dricksvatten för vår region. Här är det viktigt att grundvattnet får samma status som andra angelägna riksintressen så att tillräcklig hänsyn tas till dricksvattnet i olika planeringsprocesser. Till det kommer att vi måste betrakta dricksvattnet som en allt mer begränsad resurs i tider av miljöhot och i händelse av kris, säger Mikael Löthstam.

Ett enigt plan- och utvecklingsutskott vill nu att kommunstyrelsen beslutar om skrivelsen. Kommunstyrelsen sammanträder den 1 november.