Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förslag till idrottspolitiska viljeinriktningar ute på remiss

Kultur- och fritidsnämnden i Hudiksvalls kommun arbetar för att alla som bor och verkar i kommunen ska ha möjlighet att utöva fysisk aktivitet, idrotts- och motionsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och önskemål. För att beskriva detta arbete har Kultur- och fritidsnämnden tagit fram ett förslag till idrottspolitiska viljeinriktningar som snart är ute på remiss.

De idrottspolitiska viljeinriktningarna ska ge stöd och vägledning för kommunens olika nämnder i deras arbete med idrottsverksamhet. Programmet ska förtydliga vad kommunen gör för idrotten och vilken utvecklingen man vill se. De idrottspolitiska viljeinriktningarna är bland annat viktigt för att Kultur- och fritidsnämnden ska ses som en väg in till kommunen för föreningslivet.

Förslaget är snart ute på remiss

Förslaget har skickats till nämnder och bolag, till kommunens idrottsföreningar samt till RF-SISU Gävleborg. För att viljeinriktningarna ska få en stark politisk förankring kommer de nya nämnderna få möjlighet till remissyttranden. De nya nämnderna, som tillsätts efter valet, börjar inte arbeta förrän årsskiftet. Därför är remisstiden satt till 2023-03-31.