Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Oväntat starkt resultat 2022

Entrén till Hudiksvalls kommun. Framför entrén står tre flaggstänger med kommunen logotyp på.

Hudiksvalls kommun redovisar år 2022 ett starkt resultat med ett överskott på 198 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är att skatteintäkterna blivit betydligt högre än väntat.

- Nämnderna håller i stort sina budgetar. Särskilt glädjande är att Social- och omsorgsnämnden som dragits med stora underskott under flera år äntligen visar att man är på rätt väg. Det är ett kvitto på att det arbete som lagts ner under ramen för Kraftsamling SOM nu börjar få effekt, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

En starkt bidragande orsak till resultatet är att skatteintäkter och statsbidrag landade på 144 miljoner kronor mer än budgeterat. Anledningen till att det uppstått så pass stora skillnader mellan budget och utfall är att det har hänt så mycket i världsekonomin efter det att budgeten beslutades våren 2021. När det gäller budgeteringen av skatteintäkter och statsbidrag utgår kommunen från Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömningar och skatteunderlagsprognoser.

Kommunens värdepappersportfölj minskade i värde med 89 miljoner kronor.

- Enligt redovisningsreglerna ska kommunens finansiella tillgångar redovisas till marknadsvärde och när värdet på kommunens tillgångar sjunker uppstår en kostnad i resultaträkningen, även om någon försäljning inte har inträffat, säger ekonomichef Kent Lundquist.

Året har präglats av ett fortsatt arbete med att hantera effekter av covid-19 och kriget i Ukraina. Inflation, höjt ränteläge och svårigheter att få tag på olika komponenter har försvårat nyproduktion av bostäder och lokaler. Höjda priser på livsmedel, el och drivmedel också påverkat kommunens verksamheter negativt och exempelvis bidragit Tekniska nämndens underskott på 12 miljoner kronor.

- Ser vi framåt påverkas kommunens ekonomi av omvärldsfaktorer som vi har svårt att påverka. 2023 ser ut att bli ett tufft år utifrån bland annat lönerörelse, inflation, prisökningar och räntor kopplat till de investeringar kommunen behöver göra. Men kommunen har en stark ekonomi i grunden vilket ger bra förutsättningar att klara utmaningarna framåt, säger Mikael Löthstam.