Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunen förespråkar alternativ Mitt för framtida dubbelspår genom Hudiksvall

Bild på Caroline Schmidt, Mikael Löthstam, Ulrica Högbergh  och Adam Rydstedt

Majoriteten av Kommunstyrelsen är eniga om att ett framtida dubbelspår på Ostkustbanan i Hudiksvalls stad lokaliseras till det så kallade alternativ Mitt. Mitt-alternativet medför ett stationsläge i höjd med Drottninggatan/Glysis och av allt att döma ett järnvägsspår i en tunnel väster om sjukhuset.

- Det här är ett strategiskt viktigt beslut för kommunens långsiktiga utveckling. Vi behöver tågstationen centralt placerad ur ett pendlings- och kompetensförsörjandeperspektiv, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S).

Kommunstyrelsen motiverar alternativ Mitt främst med att största hänsyn ska tas till dricksvattentäkten Hallstaåsen norr om staden samt att kommunen vill ha ett centralt stationsläge med god tillgänglighet.

- Företagen har en hel del personer från vårt otroligt starka näringsliv som pendlar in till sina arbetsplatser. Vi har också många ungdomar som älskar att bo kvar i Hudiksvall, men kanske utbildar sig i Sundsvall eller Gävle och de behöver också ett centralt stationsläge, säger Caroline Schmidt (C).

- Att tågstationen placeras centralt är också viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att åka mer tåg i framtiden och då är ett centralt stationsläge av största vikt, säger Ulrica Högbergh (V).

När det gäller passagen i den södra delen invid Iggesund kan kommunen med nuvarande underlag som grund inte ta ställning i till om ett dubbelspår ska byggas cirka tre kilometer väster om Iggesund eller dras genom Iggesund på en landbro. Bägge alternativen kan få stora negativa konsekvenser för utvecklingsmöjligheterna i Iggesund. Dessutom kan det uppstå en oklarhet vem som ska ansvara för drift och underhåll av ett cirka åtta kilometer långt industrispår till Holmen.

- När det gäller Iggesund anser vi att Trafikverket ska göra en fördjupad utredning för att pröva olika möjligheter att undvika att behöva passera Iggesund på en bro. Det är glädjande att vi har en så pass bra majoritet att vi kan påverka Trafikverket att se över möjligheterna i Iggesund, säger Adam Rydstedt (M).

Kommunen kommer nu att lämna in sitt yttrande till Trafikverket. Enligt planen ska Trafikverket besluta om val av korridor för dubbelspår på järnväg mellan Enånger och Stegskogen i Hudiksvalls kommun senare i vår.