Undersökning som ger våra äldre en röst

Personal hjälper en boende ur sin säng.

Under senare delen av mars skickas undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" ut av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att ge äldre i våra verksamheter möjlighet att uttrycka sina åsikter och att få ett värdefullt underlag för att utveckla våra verksamheter. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Därför får cirka 220 000 äldre personer en enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett vård- och omsorgsboende.

Vad leder resultatet till?

Genom öppna jämförelser jämför vi kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Kvalitet inom äldreomsorgen

Hur når vi dem med demenssjukdom, borde inte anhöriga få enkäten?

Socialstyrelsen uppmuntrar till att närstående eller gode män hjälper till genom att besvara enkäten tillsammans med den äldre. Enkäten går att besvara både i pappersform och digitalt. De som väljer att besvara enkäten digitalt får även några frågor som riktar sig direkt till de anhöriga. De som besvarar enkäten digitalt har dessutom möjlighet att välja på sju andra språk utöver svenska.

Det är därför viktigt att vi hjälps åt att informera närstående om att undersökningen pågår och att de kan hjälpa till med att besvara enkäten.