Ja till avtal om Västra hamnen: 4 beslut från kommunstyrelsen

Översiktsbild över Västra hamnen.

Stora ärenden som budget och detaljplan för Västra hamnen togs upp i kommunstyrelsen. Dessutom vill ledamöterna se nya riktlinjer för uteserveringar runtom i kommunen.

Torsdagen den 8 juni höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet.

Ja till exploateringsavtal för Västra hamnen

På torsdagen sade kommunstyrelsen ja till att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett exploateringsavtal som rör Västra hamnen. I det avtalar kommunen med exploatören för området Västra hamnen i Hudiksvall om hur detaljplanen som tas fram ska genomföras. Avtalet reglerar ansvar för finansiering, sanering och byggnation av allmänna platser som ska ha kommunen som huvudman. Det innehåller även en utbyggnadsplan, bestämmelser om upplåtelse, till exempel servitut, och överlåtelse av fast egendom. Kommunstyrelsen godkände även detaljplanen etapp A för Västra hamnen. Båda ärendena går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsen

Budgetförslag till kommunfullmäktige

Det finns flera förslag på kommunal budget från de olika politiska partierna. På kommunstyrelsens sammanträde presenterades förslag till budget och skattesats för 2024 samt plan för 2025-2027. Majoritetens budget är huvudförslaget som går till kommunfullmäktige. Fullmäktige väntas fatta beslut om budgeten den 19 juni.

Nya riktlinjer för uteserveringar

Kommunstyrelsen vill revidera riktlinjerna för uteserveringar. Bland annat ska det gå att söka markupplåtelse för längre tid än 1 maj-30 september. Det ska förenkla för näringsidkare så att tillstånden anpassas efter fysiska förutsättningar istället för att alla ska bedömas utifrån samma krav. I dag är vissa delar av riktlinjerna inte anpassade efter hur verksamheterna ligger i förhållande till sin omgivning. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Fastighets AB Glysis höll sin redovisning

Efter pandemin har det kommunala bolaget Fastighets AB Glysis genomfört flera renoveringar och ombyggnationer i gallerian Guldsmeden. Det omfattande bygget av parkeringshus och kontorshus på den nya stadsdelen Kattvikskajen har pågått under 2022 och färdigställdes i mars 2023. Kommunstyrelsen fick ta del av bolagets årsredovisning för år 2022. Resultat efter finansnetto är ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner blev årets resultat nära 830 000 kronor.

Mer om kommunstyrelsen

Här hittar du mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.Kommunstyrelsen

Här finns kallelser och handlingar inför kommunstyrelsens sammanträden.
Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.
Kommunstyrelsens protokoll