Utredningsuppdrag för en likvärdig skola med hög kvalitet och ökade resultat

Målet är en likvärdig skola med hög kvalitet på utbildningen och bra arbetsmiljö för elever och personal. Hur vi ska ta oss dit har Lärandeförvaltningen nu fått i uppdrag att utreda.

- Vi behöver komma tillrätta med de skillnader i kunskapsresultat och behörighet vi har mellan olika skolor och över lag höja kvalitén. Jag också oroad över den stora frånvaron som finns främst i högstadiet, säger Lärandenämndens ordförande Adam Rydstedt.

Att klara kompetensförsörjningen är en stor utmaning.

- Hudiksvalls kommun ska kunna erbjuda en likvärdig utbildning där vi ger våra elever de bästa förutsättningarna att lyckas. För att klara det behöver vi behöriga medarbetare som skapar goda relationer och har bra planering vilket vi idag inte har i tillräcklig grad på alla våra skolor, säger Reneé Holmberg, vice ordförande i Lärandenämnden.

Skolornas arbetsmiljö är viktig både för elever och personal. Men underhållet är i många fall eftersatt. Samtidigt leder ett vikande elevunderlag till minskad budget. Grundskolan har i flera år levt över sina tillgångar.

- Genom det här utredningsuppdraget kan vi vända på de stenar som vi inte har vänt på hittills. Att kommunsverige står inför ekonomiska utmaningar framöver har nog inte gått någon förbi. Därför ligger denna utredning rätt i tiden för att göra det vi kan för att skapa en bättre och mer effektiv skola i kommunen, säger Adam Rydstedt.

I uppdraget ingår att Lärandeförvaltningen tar fram förslag på inriktningsbeslut och genomförandeplan för grund- samt gymnasieskolans lokaler.  I det arbetet ska strategin för en hållbar landsbygdsutveckling särskilt beaktas. De förslag som tas fram ska skapas genom samverkan och dialog. 

- Den här genomlysningen syftar till att hitta vägen fram till långsiktiga förbättringar inom grundskolan som bygger på samsyn och tydliggör behoven. Det vill vi göra tillsammans med elever, vårdnadshavare och medarbetare. En förutsättning är en bred politisk enighet kring denna viktiga fråga och det är jag glad att vi har idag, säger Adam Rydstedt.

Målsättningen är att vi ska ha en likvärdig och bra skola i hela Hudiksvalls kommun

- Det är viktigt att vi gör en översyn över våra skollokaler. Vi vet idag att det finns en underhållsskuld för kommunen att ta igen. Dessutom känns det väldigt bra att även landsbygdsperspektivet är en tydlig del i uppdraget. Med stor tyngd på samverkan och dialoger, säger Anton Stark som är andre vice ordförande i lärandenämnden.