Två miljoner till resursskola: 4 beslut från fullmäktige

Ordförandes klubba ligger på ett bord.

Kommunfullmäktige har sagt ja till detaljplaner för Västra hamnen och Stenkajen i Hudiksvall. Dessutom har kommunens budget för nästa år klubbats.

Måndagen den 19 juni höll Hudiksvalls kommunfullmäktige sitt sammanträde. Här är några av besluten från mötet.

Ny plan gör Stenkajen mer flexibel

En ny detaljplan har tagits fram för Stenkajen i Hudiksvalls hamn, där bland annat Tullhuset och Cementmagasinet ligger. Markanvändningen ändras nu från hamnändamål till centrumändamål för att få en mer flexibel användning av området. Centrumändamål innebär handel, service, samlingslokaler, enklare vård och andra verksamheter som ska vara lätta att nå. Om nybyggnation ska kunna göras kräver detaljplanen att kajen först förstärks. Själva kajstråket blir allmän plats med användningen torg, där gång- och cykeltrafik är tillåten. Planen ska även göra det möjligt att uppföra nya bryggor i området.

Mer om aktuella arbeten med detaljplaner.Pågående detaljplanearbete

Nästa års budget är beslutad

I budgeten för 2024 finns riktade insatser på 22 miljoner kronor till Social- och omsorgsnämnden och en ökning med 550 000 till totalt en miljon kronor för att stötta kvinnojouren.

  • Även Lärandenämnden får nya riktade insatser, bland annat två miljoner kronor till en ny resursskola och 650 000 kronor till en drogfri skola.
  • För kommande fyra år föreslås investeringar på drygt en miljard kronor. Investeringarna riktas främst till välfärdssektorn med förskola, skola, vård och omsorg.
  • Skattesatsen är precis som tidigare 21,61.

Budgeten anger de ekonomiska ramarna för kommunens verksamhet. Här fastställs också övergripande mål och riktlinjer. Av förordet till budgeten framgår att kommunen präglas av den tid vi lever i, med krig in på knuten och en orolig värld där demokratin utmanas på många håll. Ekonomiska förutsättningar som höjda räntor och hög inflation påverkar också kommunen märkbart.

Här finns en längre text om budgeten.

Återhållsam budget för 2024 i en orolig tid

Ta del av hela budgeten i handlingarna till kommunfullmäktige.

Klart med detaljplan och exploateringsavtal i Västra hamnen

Nu har kommunfullmäktige beslutat om detaljplanen för etapp A i Västra hamnen. En ny stadsdel är på väg att växa fram och detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder, verksamheter och allmänna platser. Fullmäktige har också godkänt ett exploateringsavtal för området. I det avtalar kommunen med exploatören om hur detaljplanen ska genomföras. Avtalet reglerar ansvar för finansiering, sanering och byggnation av allmänna platser som ska ha kommunen som huvudman.

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.

Mer om aktuella arbeten med detaljplaner.Pågående detaljplanearbete

Sex mobila tavlor visar farten

Kommunen satsar nu på mobila farttavlor som visar hur fort fordonen körs. Två tavlor är redan på plats längs Södra vägen i Hudiksvall, i höjd med Håsta äng. Totalt sex digitala hastighetstavlor har köpts in för att användas på kommunala gator där det är dokumenterat höga hastigheter. Displayerna går att flytta efter behov. Tavlorna visar en grön eller röd text beroende på om föraren kör efter gällande hastighet eller inte, samt en uppmaning om att sänka farten när det behövs.

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund ställde tre personer sina frågor om planerna för Västra hamnen. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för kommuninvånare att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid sammanträdet.

Mer information om allmänhetens frågestund.Allmänhetens frågestund

Ta del av mötet i efterhand

Missade du livesändningen från sammanträdet? Här kan du ta del av sändningen i efterhand.
Sändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns information om kommunfullmäktige och ledamöterna.
Kommunfullmäktige

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.
Kommunfullmäktiges protokoll