Här är detaljplanerna för Västra hamnen och Stenkajen

Flygbild över Västra hamnen i Hudiksvall.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt senaste sammanträde att anta två detaljplaner i Hudiksvall.

Båda detaljplanerna bedöms vinna laga kraft, alltså börja gälla, den 17 juli 2023, om besluten inte överklagas.

Västra hamnen

Detaljplanen för etapp A i Västra hamnen syftar till att möjliggöra för bostäder, verksamheter och allmänna platser.
Detaljplan för Västra hamnen, etapp A

Stenkajen

Detaljplanen för Stenkajen (Rådhuset 2:3 med flera) ändrar markanvändningen från hamnändamål till centrumändamål för att få en mer flexibel användning av området.

Mer information om detaljplanen och arbetet i planprocessen.Detaljplan för Rådhuset 2:3 med flera i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län