Flera åtgärder under ovädret

Ett träd har knäckts och fallit över en gångbana.

De senaste dagarnas oväder har orsakat skador på gator och fastigheter. Det har krävt både akuta insatser och reparationer. Kommunen samverkar med andra aktörer i arbetet, bland andra SMHI.

Inför ovädrets start samverkade Hudiksvalls kommun med flera andra myndigheter, bland andra SMHI, länsstyrelsen och Trafikverket. Situationen följs löpande genom expertmyndigheters prognoser och bedömningar.

– Det har helt klart varit intensiva dagar för många av våra verksamheter, och invånare har påverkats, säger kommundirektör Lena Högback. Jag vet att medarbetare anstränger sig för att lösa de situationer som uppstår. Våra verksamheter klarar att ge fortsatt god samhällsservice och jag hoppas att det finns förståelse för att vissa insatser kan ta längre tid än vanligt. 

Många insatser och frågor

Här är några konsekvenser efter det kraftiga regnandet och blåsten:

  • Ledningsnätet för dagvatten blev överfullt och en stor mängd dagvatten leddes vidare på markytan. I vissa fall tog vatten nya vägar och rann in mot fastigheter eller orsakade skador på mark.
  • Några av kommunens egna fastigheter drabbades av inträngande vatten, bland annat Hudiksvalls badhus, där vatten trängde in genom fönster och vägg och orsakade stora skador. Nu pågår arbetet med att torka upp, sanera och återställa till funktionellt skick.
  • I Centralgaraget trängde vatten in och bland annat blev några av kommunens poolbilar stående i vatten. Bilarna ses nu över och repareras vid behov.
  • Nedfallna träd i centrala Hudiksvall och på olika orter i kommunen på grund av den kraftiga blåsten. Uppstädning och bortforsling har gjorts och pågår.
  • Vissa strömavbrott på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänstområden. Manuella rutiner användes och personalen gjorde mer tillsyn. 
  • Ett persontåg på Ostkustbanan spårade ur i höjd med Vik efter att banvallen raserats av regn. Norrhälsinge räddningstjänst hade resurser på plats och evakuerade från olycksplatsen.
  • Översvämning vid Glysisvallen. Skyddsvallar har lett Hornån förbi ishallen till Lillfjärden.
  • Avstängda gator och promenadstråk kortare perioder där det behövdes. Skador på vägar kommer att repareras allt eftersom.
  • Norrhälsinge miljökontor fattade ett snabbt beslut om att tillåta två bergtäkter att arbeta dygnet runt. Anledningen är stora behov av bergkross efter skador på vägar och järnväg.
  • Privatpersoner och verksamheter drabbades också och många samtal med frågor och funderingar kom in till kommunen dessa dagar.

Annat som inträffat och krävt insatser från räddningstjänsten, Tekniska förvaltningen och andra aktörer är en lös båtbrygga i Hudiksvalls hamn, brand på en byggnadsminnesmärkt gård och trafikolyckor.

Förstärkning av resurser

Extra personal har förstärkt, både inom Tekniska förvaltningen och Norrhälsinge räddningstjänst. Vilka kostnader som uppstår för att reparera och återställa är inte klart.

– Vi fokuserar på att hantera situationen, och det är svårt att uttala sig om kostnader nu. När den akuta fasen är över ska vi utvärdera och noga se över vad vi behöver på längre sikt. Jag har inte fått några rapporter om allvarliga personskador och det är det allra viktigaste, säger Lena Högback.