Uppdaterad information: Nu orange varning gällande Delångersån

Översvämning i centrala Sörforsa

Uppdaterad information 25 augusti kl 13.30: SMHI har nu ändrat till orange varning för höga flöden i Delångersån med anledning av att vattennivåerna sänkts.

Publicerat 21 augusti kl 15.00

Väderprognosen inför helgen är fortfarande osäker men blir det så stora regnmängder som SMHI aviserat kan det ställa till stora problem, i och med att flödena redan är höga och markerna mättade.

  • När det gäller centrala staden tittar vi utifrån olika scenarier på hur vattnet skulle kunna ledas för att minska risken för skador. Vi har också löpande kontakt med Holmen som ansvarar för regleringen i Dellen och Delångersån, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Under dagen har sand och säckar placerats ut vid återvinningsstationen mitt emot skateparken i Hudiksvall för privatpersoner som vill bygga vallar för att skydda sig mot översvämning. Sedan tidigare finns sand och säckar att hämta i Iggesunds brandstation samt återvinningsstationen i Sörforsa.

Publicerat 20 augusti kl 13.30

Just nu är läget stabilt. Enligt SMHI:s prognos väntas inga stora regnmängder de närmaste dagarna. Däremot kan det bli riktigt blött framåt nästa helg.

- Vi har varit i kontakt med SMHI i dag och det kan komma så mycket som 70 mm fredag till söndag, vilket naturligtvis är oroande med tanke på att flödena redan är så höga och markerna mättade. Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att kunna vidta åtgärder. Jag uppmanar även berörda fastighetsägare att vara uppmärksamma och göra vad man kan för att undvika skador, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Publicerat 19 augusti kl 13.50

- Enligt SMHI:s prognos kan det komma en hel del regn under första delen av veckan, lokala områden kan få upp emot 40 mm. Vi kommer att ha en avstämning i beredskapsgruppen på söndag och ta ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Vid dagens beredskapsmöte deltog också representanter från Holmen som ansvarar för regleringen av Dellensjöarna och de aktuella vattendragen.

- Flaskhalsen är Ölsund och nedströms. Vi följer utvecklingen noga och har personal på plats, säger Daniel J Norenius, verksamhetsansvarig vattenkraft inom Holmen.

Publicerat 17 augusti kl 14.00

Räddningstjänsten har under förmiddagen varit ute för att skaffa sig en uppfattning om läget i de områden som omfattas av röd varning för höga flöden och orange varning gällande översvämningar. Bedömningen är att läget i stort sett är oförändrat med fortsatt högt vattenflöde.

- Vi får rapporter om problem med vägar, både på grund av översvämningar och reparationer av skador som vatten orsakat. Vi uppmanar alla att vara extra uppmärksamma och ta det försiktigt i trafiken, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Kommunens beredskapsgrupp följer läget noga med dagliga avstämningar, även under helgen.

- SMHI har aviserat att det kan komma mer regn i området under söndag-måndag. Även om det inte verkar bli så stora mängder är ju marken väldigt mättad. Skulle läget förvärras har vi beredskap för att hantera det, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Ölsundsbro

Publicerat 16 augusti kl. 15.00

Stora vattenmängder fortsätter att ställa till det i Hudiksvalls kommun. Förutom den röda varningen för höga flöden i Delångersån har SMHI nu gått ut med en orange varning gällande översvämning.

- Vid dagens beredskapsmöte kunde vi konstatera att vattnet har stigit sedan igår och vi har bland annat fått rapporter om störningar i vägnätet. Nu under eftermiddagen kommer vi bland annat att åka ut och titta hur det ser ut vid Tamms kanal i Näsviken, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Trygghetspunkterna är förberedda för den händelse att läget skulle förvärras och det skulle bli aktuellt med evakuering. Kommunen har under dagen haft samverkan med Länsstyrelsen och för dialog med berörda aktörer i området.

Översvämning vid riksväg 84

Publicerat 15 augusti kl. 15.50

Kommunen har med anledning av den röda varningen för Delångersån gått upp i beredskapsläge och har nu haft ett första möte. Där deltog representanter från bland annat räddningstjänsten, tekniska förvaltningen, äldreomsorgen och kommunikationsenheten.

SMHIs prognos visar att flödet i Delångersån kommer att öka de närmaste dagarna. Bedömningen just nu är att området runt Forsa-sjöarna inklusive Sörforsa är det som kan bli mest utsatt. Osäkerheten är dock stor när det gäller vad konsekvenserna kan bli.

- Syftet med mötet var att skaffa oss en första lägesbild och inventera behov och resurser. Vi följer utvecklingen noga och kommer bland annat att flyga med drönare över området, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Anders Zetterlund uppmanar boende och andra som rör sig i området att vara uppmärksamma och förberedda.

- På krisinformation.se finns bra information om vad man kan göra själv vid risk för översvämning. Från kommunens håll kommer vi att under kvällen köra ut sand och säckar till Iggesunds brandstation samt återvinningsstationen i Sörforsa. Där kan du som privatperson vid behov fylla säckar för att använda som barriär vid risk för översvämning, säger Anders Zetterlund.

Checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning hittar du på Krisinformations webbplats: Översvämning (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerat 15 augusti kl. 14.10

SMHI uppgraderar nu varningen gällande Delångersån till den högsta nivån: röd varning.

Den senaste tidens regn har orsakat mycket höga flöden med extremt höga strömhastigheter i Delångersån.

- Kommunen har gått upp i beredskapsläge och följer utvecklingen löpande, säger Anders Zetterlund, stabschef i krissituationer i Hudiksvalls kommun.

Vad innebär röd varning?

Vädervarningar på röd nivå kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Vädret kan bli en stor fara för allmänheten och orsaka mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Det finns en stor risk för omfattande störningar i olika tjänster i samhället, som till exempel i kollektivtrafik och blåljusverksamhet.

Vad ska jag göra för att förbereda mig?

Du bör avstå helt från aktiviteter som innebär att du är utsatt för risker som vädret kan medföra. Gör vad du kan för att minska risken för skador på dig själv, din omgivning och din egendom.

Checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning hittar du på Krisinformations webbplats: Översvämning (krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om SMHIs varningar och meddelanden:Varningar och meddelanden (smhi.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.