Tuffa åtgärder krävs för att klara Lärandenämndens budget

Lärandenämnden riskerar ett underskott på 30 miljoner kronor. Därför kommer lärandenämnden att ta ställning till att för återstoden av 2023 införa köpstopp, anställningsstopp av obehörig personal och återhållsamhet när det gäller att ta in vikarier.

- Det är tuffa åtgärder men det är nödvändigt för att vi inte ska få ett stort underskott i bokslutet för år 2023. För att få en budget i balans på längre sikt krävs dessutom ytterligare åtgärder. Det här kommer att bli kännbart eftersom vår verksamhet berör så många. Men om vi inte gör något nu skulle det innebära stora konsekvenser eftersom en budget i balans är avgörande för en effektiv verksamhet av god kvalitet, säger lärandenämndens ordförande Adam Rydstedt.

Prognosen för helåret 2023 pekade alltså i augusti på ett betydande underskott för lärandenämnden. Det största underskottet står grundskolan för men även skolskjutsen och förskolan ser ut att gå back. När en nämnd uppvisar en prognos som innebär ett underskott ska förvaltningschefen presentera åtgärder för att klara budgeten och vidta åtgärder snarast.


Lärandeförvaltningen föreslår nämnden besluta:

  • att under kvarvarande delen av 2023 tillämpa köpstopp i så hög grad som möjligt. Alla inköp ska godkännas av verksamhetschef.
  • att under kvarvarande delen av 2023 tillämpa anställningsstopp av obehörig personal inom samtliga skolformer. Alla anställningar ska godkännas av verksamhetschef.
  • att under kvarvarande delen av 2023 tillämpa återhållsamhet i användandet av vikarier från rekryteringsenheten.