Ja till analys av orter: 4 ärenden från kommunstyrelsen

Blomma vid husfasad.

En ny riktlinje ska göra det lättare för kommunen att pröva barns bästa i aktuella frågor. Dessutom fick ledamöterna en uppdatering av ekonomin i de kommunala nämnderna.

Tisdagen den 12 september höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet.

Styrkor och svagheter i Norrbo och Friggesund ska analyseras

Genom en så kallad SWOT-analys vill kommunstyrelsen synliggöra bland annat utvecklingsmöjligheter och vägval framåt för Norrbo och Friggesund. Bakgrunden är de senaste årens diskussioner om hur förändringar som sker påverkar samhällena negativt. Analysen ska göras i nära samarbete med respektive byalag eller motsvarande på både grupp och individnivå för att kunna bygga vidare på den utvecklingspotential som finns. Bygderådet kommer också att delta i arbetet. Tanken är att arbetet påbörjas under tidig höst 2023 och att analysen med förslag ska redovisas kommunstyrelsen september eller oktober 2024.

Riktlinje för prövning av barnets bästa

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för prövning av barnets bästa. Riktlinjerna beskriver hur och i vilka sammanhang Hudiksvalls kommun ska tillämpa lagen genom att pröva barnets bästa i en aktuell fråga. Prövningen ska ge en dokumenterad professionell vägledning i vad som är barnets bästa för det specifika ärendet eller förändringen. Kommunens politiker kommer också att erbjudas utbildning om lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter och kommunens riktlinjer för prövning av barnets bästa.

Mark pekas ut för biogasanläggning

Genom att köpa mark och slå ihop den med en bit kommunal mark skapar kommunen förutsättningar för en biogasanläggning. Markområdet ligger i anslutning till Ulvberget i Hudiksvall. Det är ett lokalt företag som planerar att bygga anläggningen. Kommunstyrelsen har nu sagt ja till att peka ut marken som en plats för etableringen. Innan anläggningen kan bli verklighet krävs på sikt bland annat en ny detaljplan och att företaget köper fastigheten från kommunen.

Stora utmaningar för kommunens ekonomi

Kommunens förvaltningar har det kämpigt med att klara sina budgetar. Fram till juli redovisade tekniska nämnden ett underskott på 26 miljoner kronor, vilket främst beror på kostnader för snöröjning samt tomställda lokaler. Inom lärandenämnden är det grundskolan som har svårigheter att hålla budget. Social - och omsorgsnämnden har lyckats minska sitt underskott till knappt -10 miljoner kronor vilket främst är kopplat till äldreomsorgen. Skatteintäkterna var i juli högre än budgeterat. En utmaning är de höga räntekostnaderna.

Mer om kommunstyrelsen

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.Kallelser och handlingar till kommunstyrelsenProtokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.
Kommunstyrelsens protokollMer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.
Kommunstyrelsen