Lägesrapport om ekonomin: 3 ärenden från kommunstyrelsen

Huvudentré till kommunhus.

Delårsrapporten som visar läget i kommunens ekonomi togs upp i kommunstyrelsen. Skatteintäkter och statsbidrag väger upp ökade kostnader.

Tisdagen den 10 oktober höll Hudiksvalls kommunstyrelse sitt sammanträde. Här är några av ärendena från mötet.

Åsikt om ny kraftledning

Ellevio planerar att bygga en ny dubbel 130 kV kraftledning mellan en planerad regionnätsstation i Mekrossla och Betberg. Den nya kraftledningen ska förstärka nätet i östra Hälsingland. Hudiksvalls kommun har fått möjlighet att yttra sig i ett samråd. Kommunen lyfter fram det alternativ som innebär ett större avstånd till bostäder i Vik, och anser att det är en viktig faktor som ska vägas in i den fortsatta processen.

Skatteintäkter och statsbidrag väger upp ökade kostnader

Under januari-augusti i år gick nämnderna minus med nära 57 miljoner kronor, jämfört med vad som var budgeterat. Det visar den senaste delårsrapporten. Orsakerna till underskottet är bland annat högre kostnader för personal samt den höga inflationen som slår igenom på bland annat energi, livsmedel och räntor. Trots det nådde kommunen ett positivt resultat på drygt 90 miljoner kronor under dessa månader. Det beror bland annat på högre finansiella intäkter, skatteintäkter och statsbidrag än väntat. Prognosen för hela året visar att nämndernas underskott riskerar att öka ännu mer, men att kommunens resultat totalt sett, när finansiella poster räknas in, landar på 26,9 miljoner kronor. Något som väger upp de ökade kostnaderna är högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning än budgeterat. Nu har kommunstyrelsen klubbat delårsrapporten och skickat den vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Taxor för gym i Iggesund och kalas kan höjas

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxorna i sina verksamheter. För en bättre samordning av de olika taxorna i förvaltningen föreslås höjningar inom vissa områden:

  • Entré till gymmet i Iggesund föreslås kosta 85 kronor i stället för 70 kronor.
  • För kalas på Mulle Meck föreslås ett tillägg när det är fler än tio barn på kalaset. Enligt förslaget skulle kostnaden bli 100 kronor för varje extra barn. Vid hållbart kalas föreslås det kosta 150 kronor extra.
  • Att hyra utställningslokalen 316 Kubik föreslås kosta 750 kronor per dag för privatpersoner, företag och andra som inte omfattas av föreningstaxan.

Dessutom ska tjänster som exempelvis vattenprovtagning i samband med uthyrning få en normaltaxa på 535 kronor, enligt förslaget. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Sex kommuners IT-drift

Under sammanträdet fick ledamöterna också information och en uppdatering av samverkan kring IT-drift i kommunerna i Hälsingland.

Mer om kommunstyrelsen

Mer information finns i handlingarna till sammanträdet.Kallelser och handlingar till kommunstyrelsen

Protokollet justeras och publiceras några dagar efter sammanträdet.Kommunstyrelsens protokoll

Mer information om kommunstyrelsen och ledamöterna.Kommunstyrelsen