Näringslivets behov av vägledning i kompetensförsörjningsfrågor kartläggs

Samverkan mellan näringslivet och kommunen i kompetensförsörjningsfrågor, så kallas den förstudie som nu pågår i syfte att just kartlägga framtida kompetensbehov inom näringslivet i Hudiksvalls kommun och bidra till ett tydligt steg mot utvecklad samverkan.

Vi tittar på att hitta en bra modell för att på ett bra sätt jobba tillsammans med näringslivet i syfte att underlätta fortbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning både för näringsliv och kommun, säger Urban Wickman som är verksamhetschef inom lärandeförvaltningen i Hudiksvalls kommun.

Både kommun och näringsliv är överens om att framtida kompetensbehov är väldigt grumliga just idag. Det händer otroligt mycket med ny teknik, en ny generation och nya förutsättningar som kommer att ställa nya krav på oss.

- Incitamentet till det här arbetet har kommit ifrån att vi inom näringslivet har upplevt att vi behöver en så enkel väg som möjligt att kunna få vägledning i utbildningsfrågor. Vi har upplevt att det har varit lite spretigt. Vi ska inte säga att det bara varit kommunen som spretat, vi som arbetsgivare har också varit lite spretiga själva med att inte riktigt haft koll på andras behov. Det har vi resonerat om här i olika forum och kommit fram till att det vore väldigt bra att titta på det här. Hur man skulle kunna göra det så enkelt som möjligt, eventuellt med att se över en möjlig funktion där vi kan komma in på ett bra sätt och sen bli guidad så vi kan få en övergripande bild över hur det totala behovet ser ut, säger Erik Molin som representerar Teknikföretagen i Hudiksvall.

Bidra till att nå Hudiksvalls kommuns övergripande mål

Ambitionen med en sådan kommunal funktion är bidra till att nå Hudiksvalls kommuns övergripande mål, med ett blomstrande näringsliv i enlighet med Vision 2050, samt bidra till att öka sysselsättningen i form av arbete och utbildning.

- Vi behöver arbeta konstruktivt med kompetensutveckling och utbildningsmöjligheter. Vi gör detta arbete inte bara för att stödja näringslivets kompetensutveckling utan också för att se till att alla våra medborgare får rätt kompetens, höjer utbildningsnivån och att vi på det här sättet från Lärandeförvaltningen kan skapa rätt utbildningar för kommunens behov och på så sätt utbilda människor så att de får ett jobb. I förstudien arbetar vi tillsammans med en styrgrupp som består av mig och representanter från kommunen och näringslivet. Där undersöker vi företagens behov av vägledning när det gäller kompetensutvecklingsfrågor och det innebär alltså att jag är ute och träffar företag, tittar på behov och tar in deras önskemål. Det hela ska sedan resultera i en rapport kring det här, säger Carolina Classon som är projektledare.

Urban Wickman tillägger att det redan har burit frukt.

- Ur de här mötena har vi kunnat utkristallisera några områden som vi har tagit tag i. Automation till exempel, som vi kommit igång med. Så jag tror det här är ett jättebra arbetssätt, säger Urban Wickman.

Hur ser ditt kompetensbehov ut?

Genom att fylla i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser.